Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. svibnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/24-01/000228
URBROJ: 2140-08/3-24-0005
Krapina, 03.05.2024.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
DAMIR BARUŠIĆ, HR-49234 Petrovsko,
STARA VES PETROVSKA 55

– dostavlja se

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zgrade mješovite namjene (poljoprivredno-gospodarska) – VINOGRADARSKI PODRUM, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 2578/2 k.o. Petrovsko (Mala Pačetina).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2024 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, mag.ing.aedif.