Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. rujna 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000207

URBROJ: 2140/01-08-20-0004

Krapina, 07.09.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Darko Vidović, HR-10000 Zagreb, Rudeška cesta 170

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevinu stambene namjene, 3.b skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.broj 3015/2, (koja će se formirati od kat.čest.broj 3015/2, te dijelova kat.čest.broj 3013/1, 3015/3, 3015/4, 3016) k.o. Radoboj (Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.09.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – ovaj Upravni odjel, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Tatjana Horvat, građ.teh.