Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. kolovoza 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000186

URBROJ: 2140/01-08-20-0003

Krapina, 07.08.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVICA HRŠAK, HR-49234 PETROVSKO, SVEDRUŽA 9

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

– građevinu stambene namjene, skupina neodređena – kuću,

– građevinu poslovne namjene, skupina neodređena – kamenorezačku radionicu, i

– građevinu poljoprivredne namjene, skupina neodređena – gospodarsku zgradu,

na katastarskim česticama broj 557/1, 558, 559/1 k.o. Svedruža (Svedruža 9).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.08.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.