Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000307

URBROJ: 2140/01-08/5-19-0004

Zabok, 04.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

JAN KOPRIVA, HR-49214 Domahovo, DOMAHOVO 96

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevinu poljoprivredne namjene, 2.b skupine – staja i spremište

na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č.br. 1274, 1275, 1262/9 i 1277 k.o. Veliko Trgovišće (Veliko Trgovišće.)

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.12.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.