Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. prosinca 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000405

URBROJ: 2140-08-6-22-0009

Zlatar, 07.12.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA HRAŠĆINA, HR-49283 Trgovišće, Trgovišće 23c

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine Društveni dom Kraljevec na postojećoj građevnoj čestici 1138/1 novonastala koja se nakon parcelacije formira od kat.čest. 1138 i 1139/7 k.o. Hrašćinski Kraljevec (Donji Kraljevec).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.12.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: milena.tkalcevic@kzz.hr