Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. listopada 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000320

URBROJ: 2140-08-6-22-0006

Zlatar, 17.10.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA MIHOVLJAN, HR-49252 Mihovljan, Mihovljan 48

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC2125 u naselju Mihovljan u dužini od 630 m na postojećoj građevnoj čestici 3521 k.o. Mihovljan (Mihovljan).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.10.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: milena.tkalcevic@kzz.hr .