Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. studenoga 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/22-01/000033

URBROJ: 2140-08-22-0004

Krapina, 14.11.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA PETROVSKO, HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2.a skupine, vodoopskrba visoke zone Općine Petrovsko – vodosprema Mužari i vodosprema Ovčari, opskrbni cjevovod, pristupni put i tlačni cjevovod od VS Mužari do VS Ovčari na novoformiranoj građevnoj čestici broj 492/1, 2643, 488/6, 487/32, 487/31, 269/2, 269/1, 254/2, 254/1, 253/5, 253/2, 2646, 251/2, 251/1, 252/1, 2614, 538/1, 2647, 2648, 551/1, 555/2, 555/16, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/14, 556, 487/22, 487/12, 487/11, 487/8, 487/7, 487/3, 486/1, 2623, 471/1, 2624/4, 2622, 461/2, 468/1, 320, 466/2, 466/3, 319/5, 324, 325/3, 325/2, 310/6, 326/1, 329, 407/8, 407/7, 408/3, 408/1, 2625/1, 409, 406/1, 410/2, 410/3, 410/4, 404/3, 404/2, 367/1, 365/2, 365/1, 2626, 360/2, 364/1, 269/5, 274/4, 274/1, 268/4, 283/1, 2644, 488/2, 281/3, 488/3, 489, 514/1, 514/2, 2645, 516/1, 513/2, 516/2, 2668, 519/1, 517/4, 471/3, 470/2, 471/4, 318/3, 316, 318//2, 318/1, 299/5, 294/1, 291/1, 312/4, 120/3, 243, 242/3, 121/17, 241/3, 240/2, 240/3, 240/4, 2616, 241/2, 241/4, 241/1, 232/1, 231/1, 187, 229/1, 212/4, 219, 218, 213/15, 213/3, 205/1, 207, 214/2, 240/1, 201, 202, 205/2, 208/2, 205/3, 197/5, 197/6, 197/2, 197/1, 195, 197/7, 210/10, 210/6, 210/9, 188, 185, 186, 231/5, 555/3, 551/2, 688, 548/3, 689/1 , 689/3, 2649/2, 691, 695, 696/4, 701, 708/1, 717/2, 717/3, 717/4, 740, 2664, 1544/1, 1544/4, 1544/3, 1544/2, 1545/6, 1545/7, 1545/1, 1545/5, 1552/3, 1547/3, 1547/1, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/8, 1582/5, 1582/6, 1582/4, 1552/8, 1552/9, 1581, 1610/1, 2686, 1610/4, 1606, 1609/1, 1609/2, 689/2, 690/2, 715/1, 2658, 715/4, 715/3, 714/1, 714/2, 790, 789, 794/1, 1552/5, 1552/1, 718, 2660, 736, 739, 732/4, 732/5, 732/6, 732/7, 2666, 742, 867, 745, 2661, 752/1, 752/2, 752/3, 750, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 759/2, 759/3, 759/1, 760, 761, 762, 764/4, 764/3, 764/2, 765, 764/1, 808/1, 808/2, 808/3, 2662, 735/4,732/1, 735/5, 735/7, 735/8, 726/14, 726/15, 728/8, 728/7, 728/6, 868, 869, 679, 565/5, 565/6, 565/7, 561/1, 561/2, 554, 562, 565/2, 2612, 2605, 2608, 94, 99/1, 98/17, 28/1, 2607/2, 27/4, 46/3, 2609, 48, 49/19, 52/9, 52/15, 52/7, 53, 3/27, 3/6, 54/4, 52/8, 52/11, 56/5, 57/2, 57/1, 56/1, 58/1, 59/4, 2619, 2610, 142, 140/1, 140/2, 140/3, 132/3, 132/4, 138/4, 71/1, 70/1, 70/5, 70/6, 2611, 70/2, 70/3, 70/4, 69/1, 69/2 te nova k.č.br. 492/6 koja će se formirati od k.č. 492/1 k.o. Petrovsko (Petrovsko), te k.č.br. 1783, 458, 457/2, 453/1, 453/3, 452/10, 452/9, 452/8, 452/7, 454/5, 454/4, 455/4 i 455/3 k.o. Putkovec (Putkovec).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.11.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Lokacijska dozvola – izmjena i/ili dopuna može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola – izmjena i/ili dopuna dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr

 

             

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/22-01/000033

URBROJ: 2140-08-22-0004

Krapina, 14.11.2022.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA PETROVSKO, HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1

– dostavlja se

I.       Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

    građenje građevine javne i društvene namjene, 2.a skupine, vodoopskrba visoke zone Općine Petrovsko – vodosprema Mužari i vodosprema Ovčari, opskrbni cjevovod, pristupni put i tlačni cjevovod od VS Mužari do VS Ovčari

na novoformiranoj građevnoj čestici broj 492/1, 2643, 488/6, 487/32, 487/31, 269/2, 269/1, 254/2, 254/1, 253/5, 253/2, 2646, 251/2, 251/1, 252/1, 2614, 538/1, 2647, 2648, 551/1, 555/2, 555/16, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/14, 556, 487/22, 487/12, 487/11, 487/8, 487/7, 487/3, 486/1, 2623, 471/1, 2624/4, 2622, 461/2, 468/1, 320, 466/2, 466/3, 319/5, 324, 325/3, 325/2, 310/6, 326/1, 329, 407/8, 407/7, 408/3, 408/1, 2625/1, 409, 406/1, 410/2, 410/3, 410/4, 404/3, 404/2, 367/1, 365/2, 365/1, 2626, 360/2, 364/1, 269/5, 274/4, 274/1, 268/4, 283/1, 2644, 488/2, 281/3, 488/3, 489, 514/1, 514/2, 2645, 516/1, 513/2, 516/2, 2668, 519/1, 517/4, 471/3, 470/2, 471/4, 318/3, 316, 318//2, 318/1, 299/5, 294/1, 291/1, 312/4, 120/3, 243, 242/3, 121/17, 241/3, 240/2, 240/3, 240/4, 2616, 241/2, 241/4, 241/1, 232/1, 231/1, 187, 229/1, 212/4, 219, 218, 213/15, 213/3, 205/1, 207, 214/2, 240/1, 201, 202, 205/2, 208/2, 205/3, 197/5, 197/6, 197/2, 197/1, 195, 197/7, 210/10, 210/6, 210/9, 188, 185, 186, 231/5, 555/3, 551/2, 688, 548/3, 689/1 , 689/3, 2649/2, 691, 695, 696/4, 701, 708/1, 717/2, 717/3, 717/4, 740, 2664, 1544/1, 1544/4, 1544/3, 1544/2, 1545/6, 1545/7, 1545/1, 1545/5, 1552/3, 1547/3, 1547/1, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/8, 1582/5, 1582/6, 1582/4, 1552/8, 1552/9, 1581, 1610/1, 2686, 1610/4, 1606, 1609/1, 1609/2, 689/2, 690/2, 715/1, 2658, 715/4, 715/3, 714/1, 714/2, 790, 789, 794/1, 1552/5, 1552/1, 718, 2660, 736, 739, 732/4, 732/5, 732/6, 732/7, 2666, 742, 867, 745, 2661, 752/1, 752/2, 752/3, 750, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 759/2, 759/3, 759/1, 760, 761, 762, 764/4, 764/3, 764/2, 765, 764/1, 808/1, 808/2, 808/3, 2662, 735/4,732/1, 735/5, 735/7, 735/8, 726/14, 726/15, 728/8, 728/7, 728/6, 868, 869, 679, 565/5, 565/6, 565/7, 561/1, 561/2, 554, 562, 565/2, 2612, 2605, 2608, 94, 99/1, 98/17, 28/1, 2607/2, 27/4, 46/3, 2609, 48, 49/19, 52/9, 52/15, 52/7, 53, 3/27, 3/6, 54/4, 52/8, 52/11, 56/5, 57/2, 57/1, 56/1, 58/1, 59/4, 2619, 2610, 142, 140/1, 140/2, 140/3, 132/3, 132/4, 138/4, 71/1, 70/1, 70/5, 70/6, 2611, 70/2, 70/3, 70/4, 69/1, 69/2 te nova k.č.br. 492/6 koja će se formirati od k.č. 492/1 k.o. Petrovsko (Petrovsko), te k.č.br. 1783, 458, 457/2, 453/1, 453/3, 452/10, 452/9, 452/8, 452/7, 454/5, 454/4, 455/4 i 455/3 k.o. Putkovec (Putkovec).

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.11.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

III.    Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.     Lokacijska dozvola – izmjena i/ili dopuna može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola – izmjena i/ili dopuna dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

  Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:

§  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

    elektronička oglasna ploča

§  ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela

§  ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

§  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1

  MARTINA BUBALO – opunomoćenik

HR-10000 Zagreb, ULICA MARIJE RADIĆ 6

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr