Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. srpnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000318

URBROJ: 2140-08-22-0005

Krapina, 22.07.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA RADOBOJ, HR-49232 Radoboj, Radoboj 8

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine, sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela postojeće kolničke konstrukcije na nerazvrstanoj cesti u obuhvatu groblja na katastarskim česticama broj 10/1, 16/1, 17, 19/1, 19/6 i 19/7 k.o. Radoboj (Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2022 u 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr