Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. srpnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000111

URBROJ: 2140/01-08-6-21-0006

Zlatar, 07.07.2021.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

PLIN KONJŠČINA d.o.o., HR-49282 Konjščina, Bistrička cesta 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), izgradnja spojnog srednjetlačnog plinovoda Martinščina – Završje Loborsko, 2.b skupine na katastarskim česticama k.č. 2706, 1108/6, 1108/12, 1108/13, 1108/2, 1108/1, 1101/1, 2680 k.o. Oštrc (Martinšćina) i k.č. 3083, 1233 k.o. Purga (Završje Loborsko).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.07.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNIK ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: vjeran.jugo@kzz.hr