Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. lipnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000120

URBROJ: 2140/01-08-5-20-0005

Zabok, 12.06.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ROBERT ČRNJEVIĆ

HR-49210 Zabok, MATIJE GUPCA 24A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2.b skupine proizvodni pogon i skladište

na postojećoj građevnoj čestici 9333/2 k.o. Zabok (Zabok).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.06.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, sob br.12.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.