Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000343

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006

Donja Stubica, 12.09.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

SAŠA KOVAČEC, HR-49231 HUM NA SUTLI, HUM NA SUTLI 158

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole izdane za

– građenje građevine stambene namjene, 3. skupine – obiteljska kuća

na postojećoj građevnoj čestici broj 1840/5 k.o. Donja Stubica (Oroslavje, Stubička cesta bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.09.2019. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.