Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000347

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 24.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN BEDENIKOVIĆ, HR-49218 Sopot, SOPOT 116

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– stambene namjene, 3.b skupine – jedna stambena jedinica

na novoformiranoj građevnoj čestici 858/4, 858/3 k.o. Sopot (Pregrada, Sopot bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.01.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J.K.Tuškana 2, tel. 049/377-211.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.