Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 230-01/23-04/02
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 9. veljače 2023.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), župan raspisuje

NATJEČAJ
ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU PREVENCIJE
ZDRAVLJA, SKRBI O MLADIMA I RANJIVIM SKUPINAMA TE
LJUDSKIH PRAVA, DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

(1) Krapinsko-zagorska županija poziva udruge da se prijave za dodjelu financijske potpore u skladu s ovim Natječajem za financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva (dalje u tekstu: Natječaj).

(2) Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti programe i projekte u prioritetnim područjima „zdravstvena i socijalna zaštita“, „briga o djeci i mladima“ i „ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva“.

(3) Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji doprinose osnaživanju organizacija civilnog društva u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva za aktivnosti kojima će se:

  • unapređivati svijest o važnosti i odgovornosti za održavanje zdravlja, preventivne aktivnosti, zaštita oboljelih,
  • usmjeravati briga i svekolika skrb za populaciju djece i mladih, unaprijediti položaj i osigurati podrška mladima u svim segmentima života mladih,
  • unapređivati skrb i položaj ranjivih skupina, osoba s posebnim potrebama i invaliditetom svih dobnih skupina i
  • unapređivati svijest o važnosti i značaju poštivanja, unapređenja i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i svekolikog razvoja civilnog društva.

(4) Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 79.640,00 EUR /600.047,58 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 500,00 EUR / 3.767,25 kn, a maksimalni iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 4.000 EUR /30.138 kn.

(5) Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 9. veljače 2023. godine, a završava 13. ožujka 2023. godine.

(6) Udruga može prijaviti i ugovoriti samo 1 (jedan) program ili 1 (jedan) projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata prijavljenih na ovaj Natječaj.

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti samo udruga koja je upisana u Registar udruga, ima registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije i djeluje najmanje 6 mjeseci u području u kojem prijavljuje program/projekt (zaključno s danom objave ovog Natječaja), koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje, koja je uskladila statut s odredbama Zakona o udrugama, ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, ispunjava obveze plaćanja doprinosa te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, udruga u kojoj kod osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta nema zapreke glede kažnjavanja i kod koje nema zapreke glede kažnjavanja udruge.

Iznimno, na natječaj se može javiti i udruga koje nema registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, ali koja sukladno statutu udruge, na području Krapinsko-zagorske županije kontinuirano, u periodu od najmanje 5 godina prije datuma raspisivanja ovog Natječaja provodi programe/projekte u Specifičnom cilju 5. i 6., u kojem se objavljuje ovaj Natječaj i koja ima članove s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije (uvjeti moraju biti zadovoljeni kumulativno te se isti dokazuju Izjavom prijavitelja – Obrazac A8 i uvidom u statut udruge).

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

(8) Prijedlozi programa/projekta dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Prijave se šalju na propisanim obrascima isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije. Obrasci su dostupni za preuzimanje u online servisu ePrijava https://eprijava.kzz.hr/ ili preko poveznice na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije: https://www.kzz.hr/natjecaj-udruge-zdravstvo-2023 .

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Natječaja.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije https://www.kzz.hr/natjecaj-udruge-zdravstvo-2023 .

Ž U P A N
Željko Kolar


Video