Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. siječnja 2008.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 007-02/08-01/03
URBROJ: 2140/1-02-08-02
Krapina, 23. siječnja 2008.  
 
               Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 88/01 i 11/02 ), članka 6. Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 17/02 i 4/04) i članka 36. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 13/01, 05/06, 11/06 – pročišćeni tekst),  Županijsko poglavarstvo na 52. sjednici, održanoj 23. siječnja 2008. godine, donijelo je:
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2008. godinu
 

I. Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu dviju vrsta financijske potpore:
    a) programe – kao redovne djelatnosti usmjerene k zadovoljavanju općih i zajedničkih potreba u društvu,
    b) projekte – kao konkretne nove aktivnosti ograničenog vremenskog trajanja.
II. Financijska potpora dodjeljivat će se programima i projektima udruga koji zadovoljavaju opće kriterije, a odnose se na:
– unapređenje kvalitete življenja te zaštitu i očuvanje zdravlja,
– zaštitu okoliša i održivi razvoj,
– zaštitu kulturne baštine,
– unapređenje odgoja i obrazovanja ciljne skupine ili sredine, posebno mladih,
– unapređenje gospodarskog statusa ciljne skupine ili sredine,
– unapređenje socijalnog statusa ciljne skupine ili sredine,
– zaštitu osoba i skupina s posebnim potrebama i invaliditetom.
III. Uz opće kriterije, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljavati i posebne kriterije:
– brojnost pripadnika ciljanih skupina uključenih u provođenje programa,
– broj članova udruge uključenih u provođenje programa,
– brojnost korisnika rezultata provođenja programa,
– multipliciranje učinaka uloženih sredstava vlastitim dobrovoljnim aktivnostima,
– financijska potpora programu od strane drugih udruga, zajednica ili institucija,
– suradnja s drugim institucijama u provođenju programa,
– inovativnost programa, primjena novih tehnologija, ekonomičnost i dugoročnost
– programa-projekta,
– promicanje Županije na nivou države i međunarodnom nivou,
– realnost programa u smislu mogućnosti provođenja,
– ukupna dosadašnja aktivnost udruge – nositelja programa.
IV. Za dodjelu financijske potpore iz Županijskog proračuna mogu se natjecati samo udruge upisane u registar udruga za čiju djelatnost, temeljem posebnih propisa, ne postoji obveza osiguranja sredstava u Županijskom proračunu odnosno čija se djelatnost u cjelini ne financira iz drugih izvora.
V. Financijsku potporu neće moći ostvariti:
– znanstveno-istraživački projekti,
– projekti vjerskih ciljeva i aktivnosti,
– aktivnosti za koje je odgovorna država (osnovna zdravstvena skrb, formalno obrazovanje i sl.),
– projekti velikih razmjera za koje su potrebna znatna financijska sredstva,
– projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata ili kupnji opreme,
– projekti-programi koji su prijavljeni od udruge ovisne o bilo kojoj političkoj struji ili stranci a što može utjecati na neovisnost i održivost projekta-programa, programi koji se odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave, izleti, hodočašća i sl., osim u slučaju kada su te aktivnosti dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg programa.
VI. Stručna povjerenstva izvršit će verifikaciju  pristiglih programa i projekata te predložiti visinu potpore. Potporu odobrava Županijsko poglavarstvo, nakon čega se zaključuje ugovor između Županije i udruge o financijskoj potpori programu ili projektu udruge.
   
VII. Maksimalni iznos financijske potpore pojedinom programu ili projektu iznosi 50.000,00 kuna.
VIII. Rok za prijavu programa i projekata po ovom natječaju je 30 dana od dana objave u dnevniku “Večernji list”.
IX. Zadužuje se Služba za mlade i udruge, da sukladno članku 7. i 8. Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije, u roku 8 dana od dana donošenja ovog zaključka, izvrši objavu i provedbu natječaja.
X. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, na oglasnim pločama Županijskog poglavarstva, u programima radio postaja u Županiji, u javnom tiskovnom glasilu i na web-stranicama Županije.
                                                                                           Ž U P A N I C A
                                                                                            Sonja Borovčak