Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za imenovanje direktora Službenog glasnika KZŽ d.o.o.

Datum objave: 20. rujna 2022.

Temeljem članka XIV. Izjave o usklađivanju akata Javnog poduzeća „Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske“ d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima – pročišćeni tekst od 18. prosinca 2009. godine i Odluke Skupštine Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o. od 28. srpnja 2022. godine raspisuje se

 

NATJEČAJ
za imenovanje direktora trgovačkog društva Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

 

I.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Za direktora društva Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta i uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava i sljedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema
 • najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i sklonost timskom radu
 • nekažnjavanost
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uz navedene uvjete prednost je iskustvo na rukovodećim poslovima u grafičkoj i izdavačkoj djelatnosti.

II.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • presliku diplome odnosno drugog dokaza o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima
 • dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 2 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj.

III.

Direktor Društva imenuje se na vrijeme od 4 godine.

IV.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr)

Natječaj će se objaviti i u tjedniku Zagorski list i portalu Zagorje.com.

Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta ovog Natječaja podnose se poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
Krapina, Frana Galovića 13
s naznakom “Natječaj za radno mjesto direktora Društva – NE OTVARAJ”.

V.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

VI.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete  Natječaja obaviti će se razgovor, a o mjestu i vremenu razgovora kandidati će biti obavješteni putem internetske stranice Krapinsko-zagorske županije i osobno na kontakt broj i e-mail adresu iz prijave.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za Skupštinu Društva
ŽUPAN
Željko Kolar