Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. kolovoza 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
 
KLASA: 112-02/09-01/13
URBROJ: 2140/01-09-09-4
 
Krapina, 10. kolovoz 2009.
 
NATJEČAJ  ZA IMENOVANJE PROČELNIKA
UPRAVNIH TIJELA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
OBJAVLJEN U «NARODNIM NOVINAMA» BROJ  97_ OD 07.  KOLOVOZA  2009.
 
 
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ
ZA RADNA MJESTA
 
1. pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
2. pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
3. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
4. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
5. pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
6. pročelnik Službe za zajedničke poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.
 
  
1.  pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
       
Opis poslova:
rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima, organizira i koordinira rad Upravnog odjela, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz nadležnosti Upravnog odjela, odgovara za rad Upravnog odjela i pravovremeno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove po nalogu župana i zamjenika župana.
 
Podaci o plaći:
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, a koji koeficijent, sukladno članku 5.  Odluke o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskome proračunu i naknadi troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i dužnosnicima Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 18/96., 11/97., 3/98., 4/00., 10/02. i 15/06.) iznosi 2,95  i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 4.373,64 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
– pisano testiranje,
– provjeru znanja rada na osobnom računalu,
– intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja na osobnom računalu.
Pravni  izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:
1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», broj 152/08.);
2. Zakon o poljoprivredi («Narodne novine», broj 66/01. i 83/02.);
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.);
4. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 53/91. i 103/96.- Odluka
USRH).
 
Način obavljanja prethodne provjere 
 
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri  povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o poljoprivredi (10 pitanja) te odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i  Zakona o općem upravnom postupku (10 pitanja). Za svaki dio provjere  kandidat može dobiti do 5 bodova, odnosno ukupno maksimalno 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.
Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju  WEB i e-mail servisa. Za  provjeru  kandidat može dobiti od 1 do 5 bodova.
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju, za svaki dio provjere, ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o poljoprivredi i  najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom postupku), kao i najmanje 3 boda iz provjere znanja rada na osobnom računalu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja na osobnom računalu i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Župan donosi rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika upravnog tijela ne može izjaviti žalbu, ali može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnom sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela.
 
2. pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu
 
Opis poslova:
Organizira rad i rukovodi Upravnim odjelom, organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Upravnog odjela, sudjeluje u izrađivanju najsloženijih akata iz nadležnosti Upravnog odjela, obavlja i druge poslove po nalogu župana i zamjenika župana.
Podaci o plaći:
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, a koji koeficijent, sukladno članku 5.  Odluke o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskome proračunu i naknadi troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i dužnosnicima Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 18/96., 11/97., 3/98., 4/00., 10/02. i 15/06.) iznosi 2,95  i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 4.373,64 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
 pisano testiranje,
– provjeru znanja rada na osobnom računalu,
– intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na osobnom računalu.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru
1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu («Narodne novine», broj 178/04., 48/05., 111/06. i 63/08.)
2. Zakon o komunalnoj gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04. – Uredba, 178/04. i 38/09.);
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.);
4. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 53/91. i 103/96.- Odluka
USRH).
 
Način obavljanja prethodne provjere
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Zakona o komunalnom gospodarstvu (10 pitanja) i odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i  Zakona o općem upravnom postupku (10 pitanja). Za svaki dio provjere kandidat može dobiti do 5 bodova, odnosno ukupno maksimalno 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.
Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju  WEB i e-mail servisa. Za  provjeru  kandidat može dobiti od 1 do 5 bodova.
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju, za svaki dio provjere, ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (najmanje 2,5 boda iz poznavanja Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Zakona o komunalnom gospodarstvu  i najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom), kao i najmanje 3 boda iz provjere znanja rada na osobnom računalu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i  intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Župan donosi rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika upravnog tijela ne može izjaviti žalbu, ali može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnom sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela.
 
3. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam
 
Opis poslova:
Rukovodi radom Upravnog odjela sukladno propisima, organizira i koordinira rad Upravnog odjela, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz nadležnosti Upravnog odjela, obavlja i druge poslove po nalogu župana i zamjenika župana.
Podaci o plaći:
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, a koji koeficijent, sukladno članku 5. Odluke o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskome proračunu i naknadi troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i dužnosnicima Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 18/96., 11/97., 3/98., 4/00., 10/02. i 15/06.) iznosi 2,95  i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 4.373,64 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
 
– pisano testiranje,
– provjeru znanja rada na osobnom računalu,
– intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na osobnom računalu.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru
 
1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02. i 63/07.);
2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.);
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.);
4. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 53/91. i 103/96.- Odluka
USRH).
Način obavljanja prethodne provjere
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (10 pitanja) i odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom postupku (10 pitanja). Za svaki dio provjere kandidat može dobiti do 5 bodova, odnosno ukupno maksimalno 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.
Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju  WEB i e-mail servisa. Za  provjeru  kandidat može dobiti od 1 do 5 bodova.
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju, za svaki dio provjere, ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom postupku), kao i najmanje 3 boda iz provjere znanja rada na osobnom računalu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i  intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Župan donosi rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika upravnog tijela ne može izjaviti žalbu, ali može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnom sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela.
 
4. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
 
Opis poslova:
Organizira rad i rukovodi Upravnim odjelom, organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Upravnog odjela, izrađuje najsloženije akte iz nadležnosti Upravnog odjela, prati i analizira stanje u području zdravstva i socijalne skrbi te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera s osnova prava i obveza Županije kao osnivača zdravstvenih ustanova, surađuje sa zdravstvenim ustanovama, centrima socijalne skrbi, ustanovama i drugim institucijama u tom području o pitanjima iz nadležnosti Županije, obavlja i druge poslove po nalogu župana i zamjenika župana.
 
Podaci o plaći:
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, a koji koeficijent, sukladno članku 5.  Odluke o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskome proračunu i naknadi troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i dužnosnicima Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 18/96., 11/97., 3/98., 4/00., 10/02. i 15/06.) iznosi 2,95  i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 4.373,64 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
 
– pisano testiranje,
– provjeru znanja rada na osobnom računalu,
– intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na osobnom računalu.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru
1. Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06 i 79/07.);
2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/08.);
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.);
4. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj  53/91. i 103/96 – Odluka USRH);
Način obavljanja prethodne provjere
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (10 pitanja) i odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom postupku (10 pitanja). Za svaki dio provjere kandidat može dobiti do 5 bodova, odnosno ukupno maksimalno 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.
Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju  WEB i e-mail servisa. Za  provjeru  kandidat može dobiti od 1 do 5 bodova.
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju, za svaki dio provjere, ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o zdravstvenoj zaštiti  i najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom), kao i najmanje 3 boda iz provjere znanja rada na osobnom računalu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i  intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Župan donosi rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika upravnog tijela ne može izjaviti žalbu, ali može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnom sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela.
 
5. pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge
 
Opis poslova:
Organizira rad i rukovodi Upravnim odjelom, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga Upravnog odjela, prati i analizira stanje u području školstva i predlaže poduzimanja mjera s osnova prava i obveza Županije kao osnivača ustanova, surađuje s udrugama, ustanovama i institucijama u kulturi, izrađuje izvješća i nacrte akata za župana i Skupštinu, obavlja i druge poslove po nalogu župana i zamjenika župana.
 
Podaci o plaći:
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, a koji koeficijent, sukladno članku 5.  Odluke o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskome proračunu i naknadi troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i dužnosnicima Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 18/96., 11/97., 3/98., 4/00., 10/02. i 15/06.) iznosi 2,95  i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 4.373,64 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
 
pisano testiranje,
– provjeru znanja rada na osobnom računalu,
– intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na osobnom računalu.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», broj 87/08. i 86/09.)
2. Zakon o udrugama («Narodne novine», broj 88/01. i 11/02.);
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.);
4. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj  53/91. i 103/96 – Odluka USRH);
 
Način obavljanja prethodne provjere
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o udrugama (10 pitanja) i odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom postupku (10 pitanja). Za svaki dio provjere kandidat može dobiti do 5 bodova, odnosno ukupno maksimalno 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.
Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju  WEB i e-mail servisa. Za  provjeru  kandidat može dobiti od 1 do 5 bodova.
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju, za svaki dio provjere, ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o udrugama i najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom), kao i najmanje 3 boda iz provjere znanja rada na osobnom računalu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i  intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Župan donosi rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika upravnog tijela ne može izjaviti žalbu, ali može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnom sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela.
 
6. pročelnik Službe za zajedničke poslove
 
Opis poslova:
Rukovodi, organizira i usklađuje rad Službe, obavlja najsloženije pravne i stručne poslove, te izrađuje najsloženije akte iz djelokruga Službe, naročito iz područja radnih odnosa, uredskog poslovanja i arhive i zaštite na radu, te nadzire njihovo provođenje, obavlja i druge poslove po nalogu župana i zamjenika župana.
 
Podaci o plaći:
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, a koji koeficijent, sukladno članku 5.  Odluke o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskome proračunu i naknadi troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, njihovih radnih tijela i dužnosnicima Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 18/96., 11/97., 3/98., 4/00., 10/02. i 15/06.) iznosi 2,95  i osnovice za izračun plaće, koja iznosi 4.373,64 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
pisano testiranje,
– provjeru znanja rada na osobnom računalu,
– intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na osobnom računalu.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru
1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08.);
2. Uredba o uredskom poslovanju («Narodne novine», broj 38/87., 42/88.);
3. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju («Narodne novine», broj 49/87., 38/88.);
4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.);
5.Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj  53/91. i 103/96 – Odluka USRH).
Način obavljanja prethodne provjere
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Uredbe o uredskom poslovanju i Uputstva za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (10 pitanja) i odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom postupku (10 pitanja). Za svaki dio provjere kandidat može dobiti do 5 bodova, odnosno ukupno maksimalno 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.
Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju  WEB i e-mail servisa. Za  provjeru  kandidat može dobiti od 1 do 5 bodova.
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju, za svaki dio provjere, ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredbe o uredskom poslovanju i Uputstva za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju i najmanje 2,5 boda iz poznavanja odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o općem upravnom postupku), kao i najmanje 3 boda iz provjere znanja rada na osobnom računalu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i  intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Župan donosi rješenje o imenovanju pročelnika Službe za zajedničke poslove za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika upravnog tijela ne može izjaviti žalbu, ali može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnom sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika Službe za zajedničke poslove.
 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.
 
PREDSJEDNICA
Sonja Borovčak
 
KLASA: 112-02/09-01/13
URBROJ: 2140/01-09-09-1
Krapina, 29. srpnja 2009.
 
Na temelju članka 19. st. 2.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 – u daljnjem tekstu: Zakon), župan Krapinsko – zagorske županije  raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika upravnih tijela
Krapinsko – zagorske županije
1. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
   – pročelnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
   Posebni uvjeti:
   – VSS agronomske struke,
   – najmanje 5 godina radnog staža u struci,
   – položeni državni stručni ispit,
   – znanje rada na osobnom računalu.
 
2. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
   – pročelnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
   Posebni uvjeti:
  – VSS prometne ili građevinske struke,
  – najmanje 5 godina radnog staža u struci,
  – položen državni stručni ispit,
  – poznavanje rada na osobnom računalu.
3. Upravni odjel za gospodarstvo i turizam
   – pročelnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
   Posebni uvjeti:
  – VSS ekonomske struke,
  – najmanje 5 godina radnog staža u struci,
  – položen državni stručni ispit,
  – znanje rada na osobnom računalu.
4. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
   – pročelnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
   Posebni uvjeti:
  – VSS pravne struke,
  – najmanje 5 godina radnog staža u struci,
  – položen državni stručni ispit,
  – znanje rada na osobnom računalu.
5. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge
   – pročelnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
   Posebni uvjeti:
  – VSS društvene ili humanističke struke,
  – najmanje 5 godina radnog staža u struci,
  – položen državni stručni ispit,
  – znanje rada na osobnom računalu.
6. Služba za zajedničke poslove
   – pročelnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
   Posebni uvjeti:
   – VSS pravne struke,
   – najmanje 4 godine radnog staža u struci,
   – položen državni stručni ispit,
   – znanje rada na osobnom računalu.
           
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:
    – punoljetnost,
    – hrvatsko državljanstvo,
    – zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Za radna mjesta  obavezni je probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
U  službu se može primiti i osoba koja ima potreban radni staž u struci, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.
Uz prijavu na natječaj  kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6  mjeseci (izvornik ili presliku),
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom stažu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu), izvornik ili presliku,
– presliku radne knjižice,
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno  svjedodžbe).
Kandidat koji se natječe na više radnih mjesta dužan je za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri  smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta koja se popunjavaju ovim Natječajem, način obavljanja  prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Pisane prijave na natječaj, s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, Služba za zajedničke poslove, s naznakom. «Natječaj za imenovanje pročelnika __________________ (navesti naziv upravnog tijela)» u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Ž U P A N
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić