Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. kolovoza 2010.

KLASA: 112-02/10-01/07
URBROJ: 2140/01-09-10-1
Krapina, 13. kolovoza 2010.

 
Na temelju članka 19. st. 2.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08.), župan Krapinsko – zagorske županije  raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika upravnih tijela
Krapinsko – zagorske županije
 
1. Pročelnik/ica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije – 1 izvršitelj/ica na      neodređeno vrijeme
   Posebni uvjeti:
–  magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
–  najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
–  organizacijske sposobosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje   upravnim tijelom,
–  znanje rada na osobnom računalu
–  položeni državni stručni ispit.
 
 
2. Pročelnik/ica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
   Posebni uvjeti:
–  magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke,
–  najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
–  organizacijske sposobosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje    upravnim tijelom,
–  znanje rada na osobnom računalu,
–  položen državni stručni ispit,
–  položen stručni ispit iz članka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) ili da kandidat zadovoljava uvjete pod kojima se stručni ispit za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i graditeljstva smatra položenim sukladno odredbama Pravilika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“, broj: 24/08. i 141/09.).
 
 
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:
–  punoljetnost,
–  hrvatsko državljanstvo,
–  zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Za radna mjesta  obavezni je probni rad u trajanju od  tri mjeseca.
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Na Natječaj se mogu javiti i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
U službu se može primiti osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i prijavi priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.
 
Uz prijavu na Natječaj  kandidati su dužni priložiti:
–  životopis,
–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
–  dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),
–  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6  mjeseci (izvornik  ili   presliku),
–  pisanu vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje  zapreke iz članka 16. Zakona,
–  dokaz o traženom radnom stažu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu  poslodavca, rješenje o rasporedu, potvrdu mirovinskog osiguranja – izvornik ili presliku),
–  presliku radne knjižice,
–  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe),
–  samo za radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i dokaz o položenom stručnom ispitu iz članka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe) ili dokaz da kandidat zadovoljava uvjete pod kojima se stručni ispit za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i graditeljstva smatra položenim sukladno odredbama Pravilika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“, broj: 24/08. i 141/09.).
 
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i provjere praktičnog rada (provjera znanja rada na računalu) i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri  smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta koja se popunjavaju ovim Natječajem, način obavljanja  prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Pisane prijave na Natječaj, s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, s naznakom. «Natječaj za imenovanje pročelnika __________________ (navesti naziv upravnog odjela)» u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Izrazi koji se u ovome Natječaju koriste za osobe, a u muškom su rodu, rodno su neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe.
 
 
                                                                                                               Ž U P A N
                                                                                                        
                                                                                                 mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić