Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda 2022.

Datum objave: 20. svibnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-01/22-01/62
URBROJ:2140-02-22-02
Krapina,  20. svibanj 2022.

 

Na temelju članka 39., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/21 i 1/22), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18.,5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

NATJEČAJ
za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na području 
Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini

  

 1. Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na  poljoprivrednim gospodarstvima u Krapinsko-zagorskoj županiji s ciljem održanja i povećanja broja pčelinjih zajednica temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja  poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/21 i 1/22)  koji je usklađen s  Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis  u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru  (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).
 2. Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije. Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Korisnik poljoprivrednog gospodarstva  mora imati evidentirane  košnice; pod pojmom „košnice“ iz Pravilnika I. smatraju se pčelinje zajednice upisane u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza.
 3. Uvjeti prihvatljivosti:
  • Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih  poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda.
  • Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih    poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj /odgovorna osoba. 
  • Nositelj/odgovorna osoba ili član poljoprivrednog gospodarstva mora biti pčelar i imati evidentirane pčelinje zajednice u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza.
  • Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu  Republike Hrvatske.
  • Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije  važećeg za prethodnu godinu. 
  • Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 20.000 eura sukladno Uredbi 1408/2013.
 4. Prihvatljive aktivnosti
  Prihvatljive aktivnosti odnose se na potporu po košnici (pčelinjoj zajednici )  prijavljenoj  u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza.
 5. Iznos i udio potpore
 •  
  • Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u Zahtjevu za potporu.
  • Visina potpore po košnici (pčelinjoj zajednici) iznosi minimalno 10,00 kuna, a maksimalno do 30,00 kuna.
  • Maksimalna visina potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 5.000,00 kuna.

6. Podnošenje zahtjeva s osnovnom i dodatnom dokumentacijom

Popis osnovne dokumentacije:

 1.  
  1. Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja zahtjeva,
  2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  3. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja  Zahtjeva za potporu,
  4. Preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  5. Preslika žiroračuna,
  6. Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe), (OPG ne dostavlja navedene dokumente),
  7. Preslika Godišnje dojave broja pčelinjih zajednica za 2022. godinu ili potvrda HPS,
  8. Preslika osobne iskaznice člana poljoprivrednog gospodarstva ako je on posjednik pčelinjih zajednica.
  9. Izjava podnositelja potpisana i ovjerena od strane podnositelja zahtjeva,
  10. Izjava o korištenim de minimis potporama,
  11. Privola/suglasnost za objavu osobnih podataka

Dodatna dokumentacija:

 1.  
  1. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika),

7. Popis priloga Zahtjevu

Prilog I. Zahtjev za potporu,

Prilog II. Popis dokumentacije,

Prilog III. Izjava,

Prilog IV. Kriterij bodovanja,

Prilog V. Popis priloženih dokumenata,

Prilog VI. Izjava o korištenim de minimis potporama,

Prilog VII. Suglasnost za objavu osobnih podataka.

 

8. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom „Natječaj za očuvanje pčelinjeg fonda
na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini“
-NE OTVARATI-

 

9, Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku I.

10. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do  20. lipnja

2022. godine.

 

 

ŽUPAN
Željko Kolar