Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na području KZŽ za 2024.

Datum objave: 12. travnja 2024.
 • Natječaj je otvoren do 13. svibnja 2024. godine.

Na temelju članka 47., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2027. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/24) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

NATJEČAJ
za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na području 
Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

1. Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na poljoprivrednim gospodarstvima u Krapinsko-zagorskoj županiji s ciljem održanja i povećanja broja pčelinjih zajednica temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja  poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2027. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 3/24) koji je usklađen s  Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis  u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru  (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).

2. Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije.

(a) Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

(b) Korisnik mora biti pčelar i imati evidentirane košnice u Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Pod pojmom „košnice“ iz Pravilnika I. smatraju se pčelinje zajednice upisane u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza.

3. Uvjeti prihvatljivosti:

(1) Korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih  poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda.

(2) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba.

(3) Korisnik mora biti pčelar i imati evidentirane košnice u Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

(4) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za  prethodnu godinu.

(6)  Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 20.000,00 eura  sukladno Uredbi 1408/2013.

4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti odnose se na potporu po košnici prijavljenoj u Godišnjoj dojavi broja pčelinjih zajednica za tekuću godinu koja se dostavlja udruzi.

5. Iznos i udio potpore

a) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u Zahtjevu za potporu.
b) Visina potpore po košnici (pčelinjoj zajednici) iznosi minimalno 1,50 eura, a maksimalno do 4,00 eura. Visina potpore za certificirane proizvođače meda iznosi 4,00 eura po košnici.
c) Maksimalna visina potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 650,00 eura.

6. Popis dokumentacije

Popis osnovne dokumentacije

 1. Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja,
 2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 3. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu (u Potvrdi ne smije biti naveden dug),
 4. Preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 5. Potvrda banke o IBAN računu,
 6. Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe), (OPG ne dostavlja navedene dokumente),
 7. Preslika Godišnje dojave broja pčelinjih zajednica za 2024. godinu ili potvrda HPS,
 8. Preslika osobne iskaznice člana poljoprivrednog gospodarstva ako je on posjednik pčelinjih zajednica,
 9. Izjava o korištenim de minimis potporama,

Dodatna dokumentacija:

 1. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika)
 2. Važeća Potvrda o sukladnosti izdana od kontrolnog tijela (za proizvođače zaštićenih proizvoda).

7. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na kojoj treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom „Natječaj za očuvanje pčelinjeg fonda
na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini“
-NE OTVARATI-

8. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.
9. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 13. svibnja 2024. godine.

Ž U P A N 
Željko Kolar