Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za potporu za povećanje stočarske proizvodnje u 2022. godini

Datum objave: 19. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 320-01/22-01/44

URBROJ:2140-02-22-02

Krapina, 19. travanj 2022.

 

Na temelju članka 39., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/21 i 1/22), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

NATJEČAJ

za potporu za povećanje stočarske proizvodnje na području

Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini

1. Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 3/21 i 1/22) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).

2. Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije.

Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

3. Uvjeti prihvatljivosti:

a) Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda.

b) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba.

c) Korisnik mora nabaviti minimalno četiri (4) grla od kojih jedno (1) grlo može biti rasplodni bik.

d) Maksimalan broj grla junica nije ograničen dok je nabava rasplodnog bika ograničena na jedno (1) grlo.

e) Korisnik mora kupiti junice minimalne starosti 12 mjeseci.

f) Korisnik mora nabaviti pasminu stoke rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda koja može boraviti na otvorenom tokom cijele godine te ih je dužan držati na otvorenom i osigurati adekvatne uvjete koji su potrebni za takvu vrstu uzgoja.

g) Korisnik mora kupiti grla koja su propisno označena odnosno markirana te se vode u JRDŽ.

h) Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja tekuće godine.

i) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

j) Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu.

k) Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 20.000 eura sukladno Uredbi 1408/2013.

4. Prihvatljiva aktivnosti odnosi se na kupnju stada – nabavu junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

5. Iznos i udio potpore

a) Visina potpore po korisniku iznosi do 50.000,00 kuna, a maksimalno do 60% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.

b) Visina potpore iznosi maksimalno do 10.000,00 kuna po grlu.

Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da se 50% dodijeljene potpore isplati u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora s korisnikom, a ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave i prihvaćanja Izvješća s popratnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.

6. Popis dokumentacije koja se prilaže Zahtjevu:

1. Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja

2. Izjava podnositelja potpisana i ovjerena od strane podnositelja

3. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

4. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu (u Potvrdi ne smije biti naveden dug)

5. Potvrda Porezne uprave da li je korisnik u sustavu PDV-a ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu

6. Preslika osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe

7. Preslika žiroračuna

8. Izvadak iz obrtnog registra(obrti), izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda (samo pravne osobe).

9. Kopija identifikacijske kartice gospodarstva izdane od HAPIH – uzgajivača

10. Kopija identifikacijske kartice gospodarstva izdane od HAPIH – kupca

11. Posjednički list za goveda na svom poljoprivrednom gospodarstvu, ne stariji od 15 dana na dan podnošenja Zahtjeva

12. Ponuda/ugovor o kupnji te dokaz o plaćanju ako je kupnja izvršena

Prihvatljivo plaćanje je putem transakcijskog računa isključivo na žiro-račun isporučitelja i /ili fiskalizirani račun.

Ponuda/ predračun/ račun/ ugovor moraju biti pisani hrvatskim jezikom i ne smiju biti pisani rukom

13. Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje izdana od ovlaštenog veterinara i fotodokumentacija (dokument se dostavlja ukoliko je je aktivnost kupnje grla već izvršena)

7. Popis priloga Zahtjevu:

1. Prilog I. Zahtjev za potporu

2. Prilog II. Popis dokumentacije

3. Prilog III. Izjava

4. Prilog IV. Popis priložene dokumentacije

5. Prilog V. Kriteriji bodovanja

6. Prilog VI. Zahtjev za promjenu

7. Prilog VII. Izviješće o utrošku sredstava

8. Prilog VIII. Izjava o korištenim de minimis potporama

9. Prilog IX. Suglasnost za objavu osobnih podataka

8. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za

Natječaj za potporu za povećanje stočarske proizvodnje

na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini

-NE OTVARATI-

7. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.

8. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 20. svibnja 2022. godine.

Ž U P A N 

Željko Kolar