Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. travnja 2010.

                    
          REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
 
KLASA: 112-01/10-01/02
URBROJ: 2140/01-10-10-1
Krapina, 1. travnja 2010.
 
Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. – u daljnjem tekstu: Zakon) a vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb  Krapinsko – zagorske županije, raspisuje
 
OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Krapinsko-zagorske županije
na radno mjesto
 
STRUČNOG SURADNIKA ZA SOCIJALNU SKRB – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
 
Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– VSS – socijalne struke,
– najmanje 16 mjeseci radnog staža u struci,
– položen državni stručni ispit i
– znanje rada na osobnom računalu.
 
Kandidat se prima u službu uz obavezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 
Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
 
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
 
U službu se može primiti osoba koja ima potreban radni staž u struci, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na Oglas pozvati na to pravo i prijavi priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.
 
Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6  mjeseci (izvornik
ili presliku),
– pisanu vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona,
– dokaz o traženom radnom stažu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o  rasporedu, potvrdu mirovinskog osiguranja –  izvornik ili presliku),
– presliku radne knjižice i
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe).
 
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme.
 
Postupak Oglasa obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.  Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
 
Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Oglasnom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.   
 
Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
 
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglas o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
 
Pisane prijave na Oglas, s obaveznim prilozima, podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, Služba za zajedničke poslove, Odsjek za kadrovske i opće poslove,  s naznakom: «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb» u roku od 8 dana od dana objave Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas.
 
O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Poziv na provjeru znanja i sposobnosti (20. travnja 2010.) možete preuzeti ispod teksta.

 

P R O Č E L N I C A
Zorica Franjčec Capar, dipl. iur.