Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika / suradnice

Datum objave: 9. svibnja 2014.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti održat će se 28. svibnja 2014. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1, u dvorani za sastanke.

Više u prilogu ispod teksta.

 

UPRAVNI ODJEL

ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,

ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

KLASA: 112-03/14-01/05

URBROJ: 2140/01-10-14-2

Krapina, 9. svibnja 2014.

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11., dalje u tekstu: Zakon), vezano za članak 29. stavak 3. Zakona, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika/suradnice

Prima se VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije, mjesto rada Krapina, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu iz članka 12 Zakona su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

– magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje rada na osobnom računalu.

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koje je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu navednih struka.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja stručnog ispita.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se ovom Oglasu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, to pravo ostvaruje ako se u prijavi na Oglas pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome, uvjerenja ili potvrde),

– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrdu poslodavca i drugih dokumenata iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),

– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat položio,

– presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Oglas),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona,

Tražene isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a a prije izbora, kandidat će predočiti izvornik ili ovjerenu presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu, stručnoj spremi, potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, svjedodžbe o položenom stručnom ispitu i uvjerenja o nekažnjavanju.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovome Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ovog Oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Oglas i njena se prijava neće razmatrati te će joj o tome biti dostavljena obavijest.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere znanja rada na računalu i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu.

O rezultatima će kandidati biti obavješteni u zakonskom roku – dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju Oglasa.

Na službenoj mrežnoj stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), dostupan je opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na istoj mrežnoj stranici stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Oglas, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika, Krapina, Magistratska 1, s naznakom: “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika“, u roku od 8 dana od dana objave Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina.

PROČELNIK

Ivan Lamot