Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. siječnja 2010.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i
tehničku kulturu, mlade i udruge
KLASA: 112-02/010-01/02
URBROJ: 2140/01-11-10-1
Krapina, 20. siječnja 2010.
           
 
Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. – u daljnjem tekstu: Zakon),  pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge  Krapinsko – zagorske županije, raspisuje
  
JAVNI  NATJEČAJ
za prijam u službu u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu,
šport i tehničku kulturu, mlade i udruge Krapinsko-zagorske županije
na radno mjesto
 
 STRUČNOG SAVJETNIKA ZA INVESTICIJE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
 
Opći uvjeti za prijam u službu su:
 
·  punoljetnost,
·  hrvatsko državljanstvo,
·  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
 
· VSS – građevinske struke,
· najmanje 5 godina radnog staža u struci,
· položen državni stručni ispit i
· znanje rada na osobnom računalu.
 
Za radno mjesto stručnog savjetnika obavezni je probni rad od tri mjeseca.
 
Na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
 
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
 
U službu se može primiti osoba koja ima potreban radni staž u struci, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.
 
Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
· životopis,
· dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
· dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),
· uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6  mjeseci, (izvornik ili presliku),
· pisanu vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona,
· dokaz o traženom radnom stažu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca,  rješenje o   rasporedu, potvrdu mirovinskog osiguranja ( izvornik ili presliku),
· presliku radne knjižice i
· dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe).
 
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.  Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri  smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
 
Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
 
Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
 
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
 
Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, Služba za zajedničke poslove, Odsjek za kadrovske i opće poslove,  s naznakom: «Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge» u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
 
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
P R O Č E L N I K
prof. Ivan Lamot
 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
         JAVNOG NATJEČAJA
 
KLASA: 112-02/10-01/02
URBROJ: 2140/01-11-10-4
Krapina, 27. siječnja 2010.
 
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, tehničku kulturu, mlade i udruge krapinsko – zagorske županije objavljen u «Narodnim novinama» broj 13 od 27. siječnja 2010. godine
 
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO STRUČNI SAVJETNIK/ICA ZA INVESTICIJE
1 IZVRŠITELJ/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME
 
Opis poslova: prati i analizira stanje objekata u vlasništvu ustanova kojih je osnivač Županija, a iz nadležnosti Upravnog odjela, izrađuje prijedloge planova kapitalne izgradnje, tekućeg i investicijskog održavanja i opremanja ustanova, programe zaštite spomenika te troškovnike i ostale tehničko – izvedbene specifikacije, pruža stručnu pomoć ustanovama u pripremi i provedbi postupaka javne nabave u dijelu kapitalne izgradnje, tekućeg i investicijskog održavanja i opremanja istih, prati i, po potrebi, nadzire provedbu planova kapitalne izgradnje, tekućeg investicijskog održavanja i opremanja ustanova i  obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
Podaci o plaći: Plaću čini zbroj umnoška vrijednosti koeficijenta složenosti poslova i zadaća radnog mjesta i kalkulativne osnovice, stalnog dodatka i dodatka na radni staž (koeficijent iznosi 2,20, osnovica iznosi 4.373,64 kuna bruto, stalni dodatak iznosi 300,00 kuna, a dodatak na radni staž iznosi 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža do najviše 20 %).
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
 
1. pisano testiranje,
2. provjeru znanja rada na osobnom računalu,
3. intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja na osobnom računalu.
 
Pravni  izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti:
 
1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07. i 38/09),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.),
3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08. i 86/09.).
4. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 47/09.),
 
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri  povukao prijavu na Natječaj.
 
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
 
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljeno ukupno 10 pitanja za provjeru znanja i sposobnosti: po 3 pitanja iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te po 2 pitanja iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o općem upravnom postupku. Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 0 do 10 bodova. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pisano testiranje traje maksimalno 30 minuta. Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju  WEB i e-mail servisa. Na provjeri znanja rada na osobnom računalu kandidati mogu ostvariti od 0 do 10 bodova.
 
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju i na provjeri znanja rada na osobnom računalu ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova (najmanje 5 bodova na pisanom testiranju i najmanje 5 bodova na provjeri znanja rada na osobnom računalu).
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima ocjenjuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Na intervjuu kandidati mogu ostvariti od 0 do 10 bodova.
 
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu Javnog
 natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport, tehničku kulturu, mlade i udruge  Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
 
Pročelnik Upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.
 
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Kandidat koji nije primljen u službu može županu podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.
 
 
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
mr. sc. Stjepan Bručić