Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. veljače 2014.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU

INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

 

KLASA: 112-02/14-01/01

URBROJ: 2140/01-06-14-01

Krapina, 19. veljače 2014. 

 

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Za radno mjesto obavezan je probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteno u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZSN).

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni  priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome, uvjerenja ili potvrde),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima  (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrdu poslodavca  i drugo, iz kojeg mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. st. 1 ZSN,  ne starije od 6 mjeseci od dana objave  Natječaja u “Narodnim novinama” (izvornik ili preslik),
 • dokaz  o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik svjedodžbe ili uvjerenja),
 • vlastoručno pisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja,  praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji  ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr (natječaji i pozivi) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1, s naznakom: »Natječaj za prijam višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za poslove Županijske skupštine«,

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještena.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

                                                                                                  v.d. PROČELNIKA

                                                                                                 mr.sc. Luka Čuljak