Zagorje
Bajka na dlanu

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto vozača / vozačice

Datum objave: 10. prosinca 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-02/09-01/15
URBROJ: 2140/01-13-09-4
Krapina,  09. prosinca  2009.
 
 
NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
U  SLUŽBU ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
 
OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA br. 146 od   09. prosinca 2009. GODINE
 
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
– vozač/ica
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 
       
Opis poslova: Obavlja poslove vozača službenog automobila za potrebe zamjenika župana i protokola, skrbi o službenom vozilu i vodi sve potrebne evidencije i obavlja druge poslove po nalogu pročelnice i voditelja Odsjeka.
 
Podaci o plaći: Plaću čini zbroj umnoška vrijednosti koeficijenta složenosti poslova i zadaća radnog mjesta i kalkulativne osnovice, stalnog dodatka i dodatka na radni staž (koeficijent iznosi 1,14, osnovica iznosi 4.373,64 kuna bruto, stalni dodatak iznosi 300,00 kuna, a dodatak na radni staž iznosi 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža do najviše 20 %).
 
Prethodna provjera  sposobnosti  kandidata obuhvaća:
·          intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
 
Način obavljanja prethodne provjere:  
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj.
 
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, pristupiti će se provjeri sposobnosti kandidata putem intervjua.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje komunikativnost, sposobnost  i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na  intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja pročelnici Službe za zajedničke poslove  Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnica Službe za zajedničke poslove donosi rješenje o prijmu u službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu županu  Krapinsko – zagorske županije u roku od 8 dana od dana primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.
 
 
 
 
                                                                                                          P R E D S J E D N I C A
                                                                                                             Ljiljana Malogorski