Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. srpnja 2015.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
KLASA: UP/I-351-01/14-01/44
URBROJ: 2140/01-08/1-15-11
Krapina, 28. srpnja 2015.
Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina na temelju odredbi članaka 31. do 33. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13) i  odredbi članaka 20. do 30. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu  (Narodne novine br. 118/09), daje

OBAVIJEST

da se na javni uvid upućuje Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu “Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje” (planinarski dom)

I. Javni uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom) održat će se u periodu od 6. do 21. kolovoza 2015. godine u Općini Radoboj, Radoboj 8, Radoboj.
II. Javnost i zainteresirana javnost mogu za vrijeme trajanja Javnog uvida izvršiti uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom) objavljenu na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr), te u tiskanom obliku u Općini Radoboj, Radoboj 8, Radoboj,  radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.
III. Javno izlaganje Studije održat će se u utorak 12. kolovoza 2015. godine s početkom u 14,00 sati u Općini Radoboj, Radoboj 8, Radoboj u prostoriji za sastanke.
IV. Za vrijeme Javnog izlaganja nazočni predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenika koji je izradio Studiju (Geonatura d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb) odgovarat će i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane prisutne javnosti i zainteresirane javnosti.
V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javnog uvida, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.
VI. O ishodu postupka glavne ocjene Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, informirat će javnost objavom Rješenja donesenog u postupku glavne ocjene na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Pročelnik
mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.