Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. studenoga 2022.

Planirani zahvat – Rekonstrukcija i dogradnja građevine turističke namjene – Hotel Jezerčica nositelja zahvata Rudan d.o.o., 9. Rujan 1H, Žminj na k.č. broj 1492 k.o. Donja Stubica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.