Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. studenoga 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade

KLASA: 500-06/22-01/55
URBROJ: 2140-09-22-1
Krapina, 16. studenoga 2022.

 

                Na temelju točke III. Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 4/05 i 6/10), Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitilje, civilno društvo i mlade objavljuje

 

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove/članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
na području Krapinsko-zagorske županije

 

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se osniva s ciljem ostvarivanja i promicanja prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • prati primjenu propisa na području Krapinsko-zagorske županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije,
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije,
 • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
 • podnosi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
 • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

II.

Povjerenstvo ima 5 članova koje imenuje Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na temelju javnog poziva, iz redova pacijenata, udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

Povjerenstvo se imenuje na mandat od četiri godine.

III.

Za člana Povjerenstva može biti kandidirana osoba koja je:

 • punoljetni državljanin Republike Hrvatske
 • ima prijavljeno prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije najmanje godinu dana – nije osuđivan za kaznena djela i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Kandidature za članove Povjerenstva mogu isticati građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove te druge pravne osobe.

IV.

Kandidature za članove Povjerenstva dostavljaju se na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva te su dostupni na mrežnim stranicama Županije (www.kzz.hr) i to:

 • obrazac za isticanje kandidata za člana (Obrazac 1)
 • obrazac životopisa – EUROPASS format (Obrazac 2).

Dokumentacija koja se prilaže prijavi:

 • uvjerenje izdano od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original ili preslika ne starija od šest mjeseci, računajući od objave ovog Javnog poziva)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela.

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Županije.

Kandidature za člana dostavljaju se u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije (Magistratska 1, Krapina – prizemlje) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Magistratska 1, Krapina, s naznakom „Prijedlog kandidata za člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije“ ili elektronskim putem na adresu elektronske pošte zastita-prava-pacijenata@kzz.hr u pdf obliku.

VI.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz Javnog poziva i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, na temelju popisa važećih kandidatura, predlaže Županijskoj skupštini izbor pet članova Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.

VII.

           Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug