Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. kolovoza 2015.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/14-01/13
URBROJ: 2140/01-08/1-15-6
Krapina, 26. kolovoza 2015.
Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 92. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), a u vezi s člankom 85. istoga Zakona, rješavajući o zahtjevu obrta Uniorad trgovina, usluge, vl. Snježana Juranić, Petrova Gora 158a, Lobor, MBO: 91127106, za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

POZIVA NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

stranke u postupku – podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinicu lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole.
Nadležno tijelo: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1
Podnositelj zahtjeva: Uniorad trgovina, usluge, vl. Snježana Juranić, Petrova Gora 158a, Lobor
Lokacija za koju se traži izdavanje dozvole je Petrova Gora 158a, Lobor
Informacija o postupku:
Obrt Uniorad trgovina, usluge, vl. Snježana Juranić, Petrova Gora 158a, Lobor podnio je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom na lokaciji u Loboru, Petrova Gora 158a na k.č. broj 689/1 k.o. Petrova Gora.
Mrežna stranica: Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).
Stranke u postupku:
Obrt Uniorad trgovina, usluge, vl. Snježana Juranić, Petrova Gora 158a, Lobor i Općina Lobor
Rok i način ispunjenja:
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje u vezi predmetnog Elaborata gospodarenja otpadom u pisanom obliku prema obrascu za primjedbe objavljenom uz ovaj poziv u roku 8 dana od dana zaprimanja ovoga poziva, s pozivom na gornju klasu, na adresu: Krapinsko-zagorska županije, Krapina, Magistratska 1.
Ukoliko se, pozivu za uvid, stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati (što je dužna dokazati), uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjem dana određenog u pozivu.
Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu gospodrenja otpadom u danim rokovima, smatra se da je stranki dana mogućnost uvida.

P R O Č E L N I K
mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.