Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

KLASA: 604-02/21-01/06
URBROJ: 2140/01-10-21-1
Krapina, 1. rujna 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)  i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima Krapinsko-zagorske županije

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 137/15.-ispr., 123/17., 98/19 i 144/20.), propisano je da Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na obrazovanje.

Kako je izjednačavanje mogućnosti obrazovanja važan čimbenik svekolikog razvoja na području Županije, u svrhu omogućavanja obrazovanja učenicima i studentima s područja Županije koji su nadareni, koji žive u otežanim socijalnim situacijama te učenicima i studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja, od strane Krapinsko-zagorske županije donijet je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije koji je objavljen u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 28/16.

Navedeni Pravilnik izmijenjen je i dopunjen  Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije objavljenim u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 32/17.

Kroz primjenu navedenog Pravilnika u praksi pokazalo se da isti ne verificira na odgovarajući način uspjeh u učenju pogotovo kod učenika koji upisuju prvi razred srednje škole, učenika koji upisuju deficitarna zanimanja kao ni socijalni status podnositelja zahtjeva za stipendije.

Slijedom navedenog, nametnula se potreba donošenja predmetnog Pravilnika.

Nacrtom prijedloga Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima Krapinsko-zagorske županije i nadalje se predviđa dodjela stipendija u tri kategorije

A – stipendije za nadarene učenike i studente

B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju

C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja

U stipendijama A kategorije više se ne boduju posebnosti kućanstva podnositelja zahtjeva, već samo okolnosti koje postoje u odnosu na samog podnositelja zahtjeva (invalidnost/teškoća u razvoju, dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, smještaj u učeničkom/studentskom domu, dijete samohranog roditelja), dok se u odnosu na učenike koji upisuju prvi razred srednje škole boduju prosjeci zaključnih ocjena u prethodne četiri godine školovanja (peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole), u B kategoriji boduje se uspjeh zadnje godine školovanja podnositelja zahtjeva, dok uvjeti  u stipendijama C kategorije ostaju nepromijenjeni.

U kategorijama A i B stipendija dodatno se vrednuje volonterski rad, te paralelno pohađanje dvije srednje škole/fakulteta. U tom slučaju uspjeh u učenju utvrđuje se prosjekom zaključnih ocjena u obje škole/fakulteta.

Predlaže se novi institut jednokratnih novčanih pomoći za školovanje i usavršavanje u inozemstvu koje dodjeljuje Župan na prijedlog Povjerenstva za stipendije.

Sredstva za provođenje odredbi ovog Pravilnika osigurana su u proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  izmjena Statuta Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina te na e-mail adresu: obrazovanje@kzz.hr zaključno s danom 15. rujna 2021. godine.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec,prof.