Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. srpnja 2017.

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i procjenu nekretnina nalazi se u prilogu ispod teksta.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti nalazi se u prilogu ispod teksta.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 112-02/17-01/04

URBROJ: 2140/01-08/1-17-1

Krapina, 6. srpnja 2017.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08. i 61/11.) pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu višeg stručnog suradnika

za prostorno uređenje, gradnju i procjenu nekretnina

Prima se VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I PROCJENU NEKRETNINA – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, s mjestom rada u Krapini, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i procjenu nekretnina moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

– magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti polje arhitektura i urbanizam, polje građevinarstvo, polje geodezija ili iz područja društvenih znanosti polje ekonomija,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit i

– znanje rada na osobnom računalu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

Na Natječaj se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu iz područja tehničkih znanosti polje arhitektura i urbanizam, polje građevinarstvo, polje geodezija ili iz područja društvenih znanosti polje ekonomija.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojne iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda ili uvjerenje),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj,

– vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba, uvjerenje, potvrda),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca),

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i procjenu nekretnina, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostoro uređenje, gradnju i procjenu nekretnina s naznakom: “Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i procjenu nekretnina”, 49000 Krapina, Magistratska 1.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osobe koja neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.