Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. listopada 2013.

Poziv na testiranje za prijam u službu višeg referenta/referentice u upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša možete pruzeti u prilogu ispod teksta.

 

UPRAVNI ODJEL
ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I
ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 112-03/13-01/08
URBROJ: 2140/01-07/1-13-2
Krapina, 07. listopad 2013.

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije, raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme višeg referenta/referentice za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Prima se viši referent/referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – 4 izvršitelja/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, mjesto rada Krapina, Donja Stubica, Klanjec, Pregrada, Zabok i Zlatar, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje rada na osobnom računalu.

Na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju ili zaštitu okoliša (dalje u tekstu: Oglas) se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se ovom Oglasu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome, uvjerenja ili potvrde),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili presliku),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se prikazuje radno- pravni status osiguranika,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o prijmu ili rasporedu i sl. u izvorniku ili preslici).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg referenta/referentice za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Oglas, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg referenta za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, s naznakom: “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg refrenta/referentice za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša“u roku od 8 dana od dana objave Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina.

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Oglas i o istome će biti pisano obaviještene.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl. ing.