Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. studenoga 2019.

Rješenje doneseno u postupku OPUO novelacije potoka Hum možete preuzeti u prilogu ispod teksta (datum objave rješenja: 31.01.2020).


R E P U B L I K A     H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/29

URBROJ: 2140/01-08/1-19-2

Krapina, 19. studeni 2019.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš novelacije potoka Hum na području Općine Gornja Stubica, km 0+730 – 1+095

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina. 

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Ovlaštenik: IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, Zagreb

Lokacija zahvata: Uređenje potoka Hum planira se na području Općine Gornja Stubica.

Sažeti opis zahvata

Predmetni zahvat izvodi se u duljini od 365 metara počevši od stacionaže 0+730 do stacionaže 1+095, odnosno zaključno s mostom u ulici Ljudevita Gaja. Trasa potoka Hum prati što je više moguće postojeće korito čime se izbjeglo stvaranje suvišnih zemljanih radova, a regulacija potoka Hum nalazi se unutar katastarskih granica. Trasa je postavljena kombinacijom pravaca i kružnih krivina. Kompletna projektirana trasa je prikazana s novim tjemenima, pridruženim radijusima, dužinama tangenata i koordinatama tjemena. U uzdužnom smjeru Hum ima padove 1.2%, 1,4%. Predviđen je poprečni profil potoka Hum širine dna 2 m s nagibom pokosa 1:1.5. Normalna visina vode uz koeficjent hrapavosti 0.025 koji odgovara predviđenom oblaganju kamenom lomljenjakom na jednom dijelu i kamenom u betonu na drugom dijelu dionice iznosi 1,09 m. Dno i pokosi potoka oblažu se kamenim nabačajem debljine 40 cm od kamena lomljenjaka veličine 25 cm, visina oblaganja je 1 m. Na pojedinim dijelovima dionice predviđa se izvedba obloge kamenom u betonu debljine obloge 40 cm. Za izvedbu obloge koristimo kamen debljine 15-30 cm u betonu C 30/37, te konstruktivnu armaturu Q287. U nožicama pokosa koji se izvode kamenim nabačajem izvršit će se iskop uzdužnih stopa presjeka 50×40 cm u koje će se nabacati veći komadi kamena, a služe radi stabilizacije pokosa. Veličina kamena koji se polaže u te uzdužne stope je također oko 25 cm. Na kontaktu između temeljnog tla i kamenog nabačaja predviđa se postavljanje geotekstila tip 500 g/m² od propilenskih vlakana radi razdjeljivanja miješanih materijala (temeljnog zemljanog tla i kamenog nabačaja). Geotekstil se mora položiti na ravnu pripremljenu površinu, tako da se sve neravnine temeljnog tla prethodno izravnavaju. Na pokosima potoka iznad visine postavljene kamene obloge predviđa se izvedba hidrosjetve do visine obala te pojasa od 1 m na svakoj obali.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županija (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Odsjek za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb,

2. Općina Gornja Stubica, Trg Svetog Jurja 2, Gornja Stubica,

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

P R O Č E L N I K

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.