Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. prosinca 2017.

Rješenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Putkovec možete preuzeti u prilogu ispod teksta.


R E P U B L I K A     H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/17-01/17

URBROJ: 2140/01-08/1-17-2

Krapina, 08. prosinca 2017.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Putkovec, rkm 0+943,1 – 3+283,1 u Općini Đurmanec

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14, 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III., ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

Lokacija zahvata

Zahvatom je obuhvaćen vodotok Putkovec koji je desna pritoka potoka Krapinice, a nalazi se na području Općine Đurmanec (k.o. Đurmanec, k.o. Putkovec, k.o. Hlevnica) u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ušće u Krapinicu se nalazi u samom centru Đurmanca, dok uzvodnim dijelom prolazi ispod mosta na županijskoj cesti Đurmanec-Krapina te željezničkog mosta pruga Đurmanec-Lupinjak. Lokacija zahvata obuhvaća rkm 0+943,1 – 3+283,1 na području Općine Đurmanec.

Sažeti opis zahvata

Prilikom oborina većeg intenziteta voda se izlijeva iz korita potoka Putkovec i plavi okolne poljoprivredne površine, a ugrožava i naselja koja se nalaze uz potok. Kako se radi o urbaniziranom prostoru potrebno je hidrotehničkim zahvatima u vodotoku urediti režim tečenja na način da korito prihvati protok 25 g. povratnog razdoblja te se smanji opasnost od poplavljivanja okolnog terena.

Uređenje potoka Putkovec u horizontalnom smislu, prema projektu u potpunosti prati postojeću trasu korita Putkovec. Projektom je razmatrana dionica ukupne duljine 2.600 m, odnosno od stac. 0+818 do stac. 3+439. U uzdužnom smislu projektom su predviđene manje korekcije uzdužnog pada. Na dionici od stac 0+818 do 1+568 uzdužni pad je 0.7%, dalje od 1+568 do 1+948 pad je 0.6%, od 1+948 do 2+568 pad je 0.7% te od 2+568 do 3+440 pad je 1%. Projektirani poprečni profil potoka predviđa se kako slijedi. Od km 0+818.00 do km 3+210.00 te od 3+268 do 3+439 normalni profil dionice izvodi se lomljenim kamenom promjera 15-30 cm položenim na geotekstil 500 g/m², oblaže se dno i pokosi do visine 1.25, debljine obloge 40 cm. Lokalno, 5m uzvodno i 10 m nizvodno od mostova normalni profil dionice sastoji se od betonskog dna širine 2.0 m, betonskih nožica dim. 60 x 90, nagib pokosa 1:1.5, dubine oblaganja 1.25 m obloženim lomljenim kamenom u betonu C35-40 debljine 45 cm sa završnim pasicama izvedenim betonom C35/40.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Elaborat zaštite okoliša izradio je ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Donjeg Stupnika u studenom 2017. godine.

Sažeti opis postupka

Ovlaštenik za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb, Radnička cesta 80,

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,

3. Općina Đurmanec, Đurmanec, Đurmanec 137.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gonju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

P R O Č  E L N I K

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.