Zagorje
Bajka na dlanu

Program kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 12. srpnja 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za

“PROGRAM KREDITIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE”

 

1. KORISNICI KREDITA:

Korisnici kredita mogu biti:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a
 • obrtnici,
 • poljoprivredne zadruge,
 • trgovačka društva

koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava a koji ulažu na područje Krapinsko-zagorske županije bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

 

2. IZNOS KREDITA:

 • najniži iznos: 80.000,00 kuna,
 • najviši iznos: 4.000.000,00 kuna.

 3. NAMJENA KREDITA:

A) Sektor mljekarstva

 • izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata,
 • oremanje novih i postojećih staja,
 • kupnja stoke – rasplodnih junica i muznih krava,
 • za obrtna sredstva u funkciji investicije do 10% od iznosa kredita.

B) Sektor povrćarstva i cvjećarstva

 • kupnja plastenici/staklenici s pratećom opremom, navodnjavanje i osiguranje vodozahvata,
 • kupnja strojeva, opreme i alata
 • za obrtna sredstva u funkciji investicije do 10% od iznosa kredita.

C) Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda

 • izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata,
 • kupnja opreme
 • za obrtna sredstva u funkciji investicije do 10% od iznosa kredita.

4. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA:

 • otplata do 12 godina, ovisno o namjeni kredita,
 • poček do 2 godine koji je uračunat u rok otplate,
 • iskorištenje kredita do 12 mjeseci.

5. KAMATNA STOPA:

Kamata se obračunava i naplaćuje prema ugovoru o kreditu sklopljen između poslovne banke i korisnika kredita i to za cijelo vrijeme korištenja, počeka i otplate kredita, pri čemu se interkalarna kamata (za vrijeme korištenja kredita) ne subvencionira.

Krapinsko-zagorska županija subvencionira kamatu na kredite s 4 (četiri) postotna poena. Ukoliko se u subvencioniranje kamata na kredite uključe jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), subvencija kamate može se uvećati.

 

6. NAKNADA BANCI:

Ovisno o poslovnoj banci.

 

7. OTPLATA KREDITA:

Glavnica kredita otplaćuje se u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama sukladno ugovoru o kreditu sklopljenom između poslovne banke i korisnika kredita.

 

8. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA:

 • zasnivanje založnog prava na nekretninama/pokretninama u omjeru 1:1,3,
 • osiguranje nekretnina od rizika prema zahtjevu Banke kod prvorazrednog osiguravajućeg društva, prihvatljivog Banci, te vinkulacija police u korist Banke,
 • jamstvo HAMAG-a i/ili ZARA-e,
 • kreditno sposobni jamci (pravne i fizičke osobe),
 • cesije potraživanja,
 • bjanko mjenice i zadužnice,
 • garantni depozit,
 • ostali instrumenti osiguranja na zahtjev Banke.

Ovisno o iznosu kredita i bonitetu poduzetnika moguće je kombiniranje prethodno navedenih instrumenata osiguranja povrata kredita.

 

9. VALUTNA KLAUZULA:

Sve financijske odrednice između poslovne banke i korisnika kredita dogovaraju se međusobno.

 

10. STATUS KORISNIKA:

 • deponent banke preko koje se realizira kredit.

11. NAČIN ISPLATE KREDITA:

 • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji;
 • dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na žiro-račun poduzetnika.

12. PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjevi za kredit se u dva primjerka na propisanom obrascu te s prilozima podnose Povjerenstvu za provedbu postupka Javnog natječaja na slijedeću adresu:


Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, 49000 Krapina, Magistratska 1, sobno ili preporučenom pošiljkom.

 

13. Obrasci zahtjeva, popis potrebne dokumentacije, tekst ovog natječaja, te sve potrebne informacije mogu se dobiti u:

 • Krapinsko-zagorskoj županiji, 49000 Krapina, Magistratska 1, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, tel: 049/329-049, 049/329-111, ili na internet adresi: www.kzz.hr.

14. Realizacija kredita obavlja se u suradnji sa poslovnim bankama koje će sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji o provođenju „Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorskom županijom.

 

15. Javni natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.

 

16. Svi podnositelji zahtjeva biti će javno objavljeni na web stranici Krapinsko-zagorske županije a korisnici koji sklope Ugovor s poslovnom bankom o kreditiranju biti će posebno objavljeni s podacima na web stranici Županije.

 

17. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

18. Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja izrađivati će prijedloge rang lista zahtjeva za poljoprivredne kredite, te odlučivati o dodjeli subvencije po pojedinom Programu.

Prednost pri dodjeli subvencije imati će oni podnositelji koji će moći aplicirati na IPARD program.

Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi banka.

 

19. Korisnik kredita u korist Zagorske razvojne agencije d.o.o. Krapina plaća Naknadu za garantni fond koji se vodi pri Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. Krapina, u visini od 0,5% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, prije korištenja kredita.

 

20. Zakonsko pravo na kredit ne postoji.