Zagorje
Bajka na dlanu

Razvoj turizma kroz dodjelu potpora za kapitalna ulaganja

Datum objave: 28. srpnja 2011.

Klasa: 334-01/11-01/06
Urbroj: 2140/01-02-11-04
Krapina: 28. srpanj 2011.

 

Temeljem točke VI. podtočke 1. Programa poticanja razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije kroz dodjelu potpora za kapitalna ulaganja u 2011. godini (Klasa:334-01/11-01/06 Urbroj:2140/01-02-11-02 od 28. srpnja 2011. godine) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije, župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
POTPORE TEMELJEM PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA TURIZMA
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KROZ DODJELU
POTPORA ZA KAPITALNA ULAGANJA U 2011. GODINI

 

1. Predmet Javnog natječaja

Predmet ovog Javnog natječaja je javno prikupljanje Zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava potpore temeljem Programa poticanja razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije kroz dodjelu potpora za kapitalna ulaganja u 2011. godini (dalje u tekstu: Program).

Cilj ovog Javnog natječaja je poticanje realizacije projekata koji će značajnije doprinijeti razvoju, unapređenju i obogaćivanju turističke ponude na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija), odnosno projekata koji će podići vrijednost Županije kao turističke destinacije te poticanje realizacije projekata koji doprinose stvaranju uvjeta za razvoj drugih oblika turizma (zdravstveni, toplički, sportsko-rekreativni, vjerski, seoski i dr.) na čitavom području Županije, kako je opisano u Programu. Programom su utvrđeni kriteriji i postupak za ostvarivanje Potpora. Program se nalazi na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.

2. Korisnici Potpora

Korisnici bespovratnih sredstava potpora (dalje u tekstu: Potpora) mogu biti mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge registrirani za pružanje turističkih i s njima povezanih usluga, koji imaju kvalitetno pripremljene projekte kojima se ostvaruju ciljevi Programa, a koji ulažu na područje Županije bez obzira na sjedište odnosno prebivalište.

Fond sredstava za Potpore predviđen u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 34/2010 i 11/2011) iznosi 120.000,00 kn.

Iznos pojedinačne potpore može iznositi do 25% opravdanih troškova ulaganja bez PDV-a, a maksimalno 120.000,00 kuna po korisniku.

Sredstva Potpora isplaćivati će se isključivo za troškove ulaganja nastale nakon datuma objave ovog Javnog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava potpora temeljem Programa.

3. Sredstva Potpora

Sredstva Potpore dodjeljuju se za sufinanciranje odabranih projekata sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“, broj 140/05.), Uredbi o državnim potporama („Narodne novine“, broj 50/06.), Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti („Narodne novine“, broj 45/07.) i Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 34/10. i 11/2011).

Temeljem zakonskih i podzakonskih propisa iz prethodne podtočke ove točke, Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

4. Namjena sredstava Potpora

Sredstva potpora mogu se koristiti isključivo za aktivnosti neposredne realizacije ulaganja kojima se ostvaruju ciljevi Programa, a kojim aktivnostima se smatra:

• izgradnja, dogradnja, obnova i opremanje smještajnih i drugih objekata u svrhu povećanja kvalitete usluge smještaja,

• uređenje turističke infrastrukture za posebne oblike turizma (zdravstveni, toplički, športsko-rekreativni i dr.).

Sredstva Potpora ne mogu se koristiti za projekte kojima se ne ostvaruju ciljevi Programa te za aktivnosti vezane uz kupnju postojećih objekata, kupnju zemljišta i pripremu dokumentacije (studije, elaborati, dozvole i dr.).

5. Dokumentacija za kandidiranje projekata

Da bi Zahtjev za dodjelu sredstava potpora (dalje u tekstu: Zahtjev) bio razmatran potrebno je dostaviti:

– Popunjen obrazac Zahtjeva (Prilog 1);

– Popunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Prilog 2);

– Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda odnosno Izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja);

– Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po granama djelatnosti izdanu od Državnog zavoda za statistiku (za trgovačka društva i zadruge);

– Karton deponiranih potpisa ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima po poslovnom računu;

– Presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika/vlasnika obrta;

– Bilancu te račun dobiti i gubitka za posljednje dvije godine odnosno Prijavu poreza na dohodak s pregledom primitaka i izdataka, popisom dugotrajne imovine te Rješenje Porezne uprave o dohotku za posljednje dvije godine, sve ovjereno od nadležnog tijela;

– Statistički izvještaj za posljednji kvartal u tekućoj godini ovjeren od nadležnog tijela odnosno Izvadak iz knjige primitaka i izdataka za posljednji kvartal u tekućoj godini;

– Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga osnovom javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja);

– Podatak o solventnosti – Obrazac BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja);

– Obrazac R-Sm (ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja);

– Opis projekta s dokumentacijom koja ga pojašnjava (idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija s potrebnim odobrenjima sukladno predloženom projektu, trajanje i faze realizacije, pokazatelji uspješnosti, foto-dokumentacija i dr.);

– Dokumentaciju o nagradama, priznanjima podnositelja Zahtjeva (ukoliko postoji);

– Troškovnik – prikaz troškova provedbe s naznakom izvora sredstava za cjelovitu provedbu projekta;

– Račune/predračune za prihvatljive troškove financiranja projekta temeljem kojih će se isplatiti sredstva Potpore;

– Ugovore ili druge dokaze o sufinanciranju projekta od strane drugih subjekata (ukoliko postoje);

– Dozvolu za gradnju za objekt koji je predmet ulaganja;

– Vlasnički list za objekt koji je predmet ulaganja (ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja);

– Ostalu dokumentacija na zahtjev Županije.

6. Način, vrijeme i mjesto dostave Zahtjeva

Zahtjevi uz popratnu dokumentaciju iz prethodne točke ovog Javnog natječaja dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom te adresom podnositelja Zahtjeva, na adresu:

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Magistratska 1
49000 Krapina
uz naznaku: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU – Ne otvaraj.

Zahtjevi će se zaprimati do 29. kolovoza 2011. godine do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka navedenog roka neće biti razmatrani. Zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrani kao niti Zahtjevi u kojima projekt nije dovoljno jasno obrazložen (ako u projektnoj dokumentaciji nije jasno objašnjeno što se hoće i na koji način postići).

7. Kriteriji odabira korisnika sredstava Potpora i obrada Zahtjeva

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na ovaj Javni natječaj (pravovremen i potpun Zahtjev), postupak za ocjenjivanje pristiglih Zahtjeva i odabir korisnika sredstava Potpora vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema kriterijima iz Programa. Svi Zahtjevi podneseni na ovaj Javni natječaj predmet su provjere.

Pregled i ocjenjivanje pristiglih Zahtjeva te odabir projekata provest će Povjerenstvo za provođenje dodjele potpora za kapitalna ulaganja u turizmu na području Krapinsko-zagorske županije u 2011. godini (dalje u tekstu: Povjerenstvo) sastavljeno od predstavnika Krapinsko zagorske županije, Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Zagorske razvoje agencije, Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Krapina i Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije. Lista prednosti za dodjelu sredstava Potpora utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava Potpora donijet će župan Krapinsko-zagorske županije najkasnije u roku 15 dana od dana sjednice Povjerenstva na kojoj će biti utvrđena lista prednosti za dodjelu sredstava Potpora. Rezultati Natječaja odnosno odluka Župana o odabiru korisnika sredstava Potpora biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

8. Isplata sredstava

Temeljem Odluke Župana o odabiru korisnika sredstava Potpora, korisnik Potpore sklapa sa Županijom Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta (dalje u tekstu: Ugovor). Sastavni dio Ugovora je zadužnica i mjenica koju dostavlja korisnik Potpore u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja.

Županija će odobrena sredstva Potpore isplatiti na poslovni račun korisnika Potpore u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora.

9. Nadzor namjenskog korištenja sredstava potpora

Županija obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava Potpora putem analize od strane korisnika Potpora dostavljenih financijskih izvješća s pratećom dokumentacijom te po potrebi očevidom na mjestu ulaganja.

Obveze korisnika Potpora su:

• sredstva Potpore iskoristiti namjenski u roku od tri mjeseca od dana potpisa Ugovora;

• u roku od šest mjeseci od dana završetka projekta (navedeno u Zahtjevu) Županiji dostaviti financijsko izvješće o korištenju ukupnih sredstava Potpore s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (računi za radove odnosno materijal, opremu i dr. s izvodima iz poslovnog računa kojima se dokazuje plaćanje navedenih računa, fotografije izvršenih radova i druga dokumentacija sukladna naravi projekta);

• omogućiti Županiji nadzor nad korištenjem sredstava Potpore tijekom i nakon ulaganja sredstava nesmetanim uvidom na terenu, pregledom financiranog predmeta i pregledom sve dokumentacije o načinu korištenja Potpore;

• za utvrđivanje poštivanja kriterija iz Programa dostavljati Županiji obrazac R-Sm i/ili drugu odgovarajuću dokumentaciju, tromjesečno kroz dvije godine nakon završetka ulaganja u projekt;

• na zahtjev Županije pružiti na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju;

• u roku tri mjeseca od završetka projekta, na lokaciji projekta, na jasno uočljivom mjestu naznačiti da je projekt sufinanciran od strane Krapinsko-zagorske županije (oznaka u obliku table).

Ukoliko se nadzorom namjenskog korištenja sredstava Potpore, tijekom ulaganja i tijekom dvije godine nakon završetka projekta, utvrdi da je zbog neopravdanih razloga nastalo odstupanje za 20 i više posto na niže od podatka navedenih u Zahtjevu (npr. odstupanja u odnosu na predviđeno povećanje smještajnih kapaciteta, na predviđeno povećanje broja zaposlenih), Potpora se ukida i korisnik Potpore je istu dužan, uvećanu za zakonsku zateznu kamatu, vratiti u Proračun Županije. Potpora se ukida i u bilo kojem drugom slučaju povrede namjenskog korištenja, kada ju je korisnik, također uvećanu za zakonsku zateznu kamatu, dužan vratiti u Proračun Županije. U navedenim slučajevima, odnosno nakon povrata sredstava Potpore, Županija se korisniku Potpore obvezuje vratiti mjenicu i zadužnicu primljenu temeljem Ugovora.

Ukoliko se nadzorom namjenskog korištenja sredstava Potpore utvrdi da nije bilo povreda namjenskog korištenja sredstva Potpore, zadužnica i mjenica iz Ugovora vraćaju se korisniku Potpore u roku od dvije godine nakon završetka ulaganja u projekt.

10. Ostale informacije

Županija zadržava pravo izmjene i dopune Programa, ako se za to ukaže potreba, tijekom njegove provedbe.

Dostavljanjem Zahtjeva i dokumentacije na ovaj Javni natječaj, podnositelj Zahtjeva daje odobrenje Krapinsko-zagorskoj županiji da osnovne podatke o podnositelju Zahtjeva i o projektu objavi na službenoj internetskoj stranici te u drugim izvještajima.

Obrazac Zahtjeva (Prilog 1) i Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (prilog 2) može se dobiti na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr te u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije.

Sve dodatne informacije također se mogu dobiti na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr i u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije te na telefonu 049/329064.