Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje Odluke o prijedlozima i peticijama građana

Datum objave: 11. listopada 2021.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

KLASA: 012-04/21-01/50

URBROJ: 2140/01-05-21-1

Krapina, 11. listopada 2021.

Na temelju članka, članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Odluke o prijedlozima i peticijama građana

Člankom 25. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. i 144/20., dalje u tekstu: Zakon) i člankom 15. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) propisano je da građani imaju pravo Županijskoj skupštini predlagati donošenje općeg akata ili rješavanje određenog pitanja iz njezinog djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga županije od područnog (regionalnog) značenja. Člankom 25. st. 4. Zakona propisano je da se način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju općim aktom županije, u skladu sa zakonom i statutom.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti donošenja Odluke o prijedlozima i peticijama građana.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: ljiljana.malogorski@kzz.hr zaključno s danom 9. studeni 2021. godine.

P R O Č E L N I C A

Ljiljana Malogorski