Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta KZŽ

Datum objave: 28. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL

ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

KLASA: 012-03/20-01/01

URBROJ: 2140/01-05-20-1

Krapina, 27. siječnja 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Krapinsko-zagorske županije

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 98/19), koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine, propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Izmjene navedenog Zakona proizašle su iz Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19).

Zakonom o sustavu državne uprave propisano je da se pojedini poslovi državne uprave određeni ovim Zakonom mogu posebnim zakonom povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama i to poslovi neposredne provedbe zakona u prvom stupnju i drugi upravni i stručni poslovi, a za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave odgovara izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi s javnim ovlastima. Također, obzirom da se temeljem navedenog Zakona o sustavu državne uprave, više ne ustrojavaju uredi državne uprave u županijama, nema više podjele tijela državne uprave na središnja i prvostupanjska tijela državne uprave.

Slijedom navedenog, usklađenje Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13.-pročišćeni tekst i 13/18) odnosi se na sljedeće:

U tekstu Statuta Krapinsko-zagorske županije izraz „prenijeti poslovi“ zamjenjuje se izrazom „povjereni poslovi“, a izraz „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuje izrazom „tijelo državne uprave“.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti izmjena Statuta Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: ljiljana.malogorski@kzz.hr zaključno s danom 14. veljače 2020. godine.

PROČELNICA

Ljiljana Malogorski