Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – Godišnja analiza sustava civilne zaštite

Datum objave: 3. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL

ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 810-01/21-01/09

URBROJ: 2140/01-11-20-39

Krapina, 3. prosinca 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13., 13/18., 5/20., 10/21., 15/21-pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja

Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području

Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Člankom 17. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite za svoje područje djelovanja.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.), godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite svrstana je u planske dokumente, a člankom 54. navedenog Pravilnika propisano je da su svi nositelji planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni, u postupku njihova donošenja, uključiti javnost.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: marija.bedenikovic@kzz.hr zaključno s danom 5. prosinca 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA

Petra Vrančić Lež