Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – I. izmjene i dopune programa usluga poslovne podrške poduzetnicima

Datum objave: 4. veljače 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 306-01/22-01/01
URBROJ: 2140-06-22-1
Krapina, 04. veljače  2022.  

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja i. Izmjena i dopuna programa usluga poslovne podrške poduzetnicima krapinsko- zagorske županije

Jedan od ciljeva razvoja Krapinsko- zagorske županije je konkurentno gospodarstvo, te poticanje održivog i inovativnog gospodarstva. U smislu ostvarenja navedenog cilja, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije usvojila je Program usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 46/19, u daljnjem tekstu: Program) sa primarnim ciljem podrške poduzetnicima, poduzetnicima početnicima te  poduzetnicima  u fazama rasta i razvoja.

 Sukladno Programu modeli potpore poduzetnicima su infrastrukturna i organizacijska potpora te edukacija, internacionalizacija i mentorstvo. Navedene usluge kreirane su temeljem detektiranih potreba kvalitetnog poduzetničkog ekosustava. Kao jedan od važnih alata za razvoj poduzetništva je Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Inkubator) kao nova, inovativna potporna poduzetnička infrastruktura s ciljem poticanja poduzetništva i jačanja konkurentnosti poduzetnika na području Krapinsko-zagorske županije. Takva infrastruktura uz uspostavu inkubacijskih prostora za poduzetnike početnike u proizvodnom i uslužnom sektoru, višenamjenske dvorane, co working prostor, zajednički prostor, podrazumijeva i razvoj edukacijsko-tehnološkog prostora sa Centrom za robotiku i novim tehnologijama te Inovativnog laboratorija koji će zajedno pružati podršku poduzetnicima u razvoju novih proizvodnih linija pomoću visoke tehnologije, ali i edukaciju učenika i studenata te poticati cjeloživotno obrazovanje. Kroz Inkubator utječe  se na socio-ekonomsko okruženje kroz dostizanje očekivanih rezultata: – ubrzani razvoj poduzetništva, -bolji rezultati preživljavanja novih poduzetnika u prvim godinama poslovanja, – razvijanje proizvodnje novih proizvoda, – razvijanje inovativnosti lokalnog gospodarstva, – bolje umrežavanje poduzetnika; – poboljšanje opće investicijske klime, – povećanje zaposlenosti. Temeljem Programa donesen je Pravilnik o korištenju usluga Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 13/20, 30/20 i 12/21) kojima su određene i definirane usluge Inkubatora, institucijski okvir  pružanja institucionalne i organizacijske potpore te kriteriji koje moraju zadovoljiti ponuditelji za korištenje usluga. Na 5. sjednici Županijske skupštine održanoj 16. prosinca 2021. godine donesena je Odluka o usvajanju Plana razvoja Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2021 do 2027. godine („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 56b/21). Ovim I. izmjenama i dopunama  Programa usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko- zagorske županije, isti se usklađuje sa donesenim Planom razvoja Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2021 do 2027. godine. Također analizom poslovanja Inkubatora uvidjelo se da se coworking prostor definiran kroz unaprijed utvrđene pakete kroz Program, a koji omogućuje poduzetnicima/fizičkim osobama najam radnog stola/prostora po potrebi, ne iskorištava u dovoljnoj mjeri. Stoga se ovim I. izmjenama i dopunama Programa, između ostalog, nastoji postići  veća potražnja za najmom coworking prostora. Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u prilogu).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poduzetnicki.inkubator@kzz.hr zaključno sa danom 14. veljače 2022. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1. Krapina.   

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog I. IZMJENA I DOPUNA Programa o korištenju usluga poslovne podrške  poduzetnicima Krapinsko- zagorske županije.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.agr.