Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – Izmjena i dopuna Plana razvoja KZŽ 2021.-2027.

Datum objave: 26. listopada 2023.
  • Savjetovanje je otvoreno do 27.11.2023. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 302-01/20-01/06
URBROJ: 2140-06/4-23-121
Krapina, 26. listopada 2023.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću
u postupku usvajanja Izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) uređen je sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske koji sadrži pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.
Prema odredbama članka 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), jedinice područne (regionalne) samouprave izrađuju srednjoročne akte strateškog planiranja kojima se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. U skladu s odredbama zakona, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine usvojila Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. donošenjem Odluke o usvajanju Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. do 2027. godine (KLASA: 300-02/21-01/06; URBROJ: 2140/01-01-21-75).
S obzirom na utvrđenu potrebu za manjim intervencijama u sadržaju Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Krapinsko-zagorska županija pristupila je procesu izmjena i dopuna Plana razvoja. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je kao predstavičko tijelo donijela Odluku o pokretanju postupka izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. (KLASA: 302-01/20-01/06; URBOJ: 2140-01-22-117) koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije (broj 57/22). Razlozi pokretanja izmjena i dopuna Plana razvoja su:

  • dopuna dijelove koji se odnose na izmjene zakonskih i podzakonskih akata,
  • dopuna usklađenosti Plana razvoja sa strateško-planskim aktima na nacionalnoj razini,
  • manje prilagodbe opisa prioriteta razvoja, strateškog okvira, opisa „Projekta povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnja Hrvatska – Lepoglavska spojnica“ koji je strateški projekt važan za razvoj Krapinsko-zagorske županije iz nadležnosti drugih tijela te pokazatelja ishoda,
  • izmjena planiranog razdoblja provođenja vrednovanja tijekom provedbe (srednjoročnog vrednovanja),
  • manje korekcije sadržaja te
  • pretvorba kunskih vrijednosti u sadržaju Plana razvoja u eure uslijed uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske od 01. siječnja 2023. godine.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i komentarima pridonese kvaliteti Izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. koji će se uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Zagorska razvojna agencija, Frana Galovića 1B, 49000 Krapina, te na e-mail adresu: ana@zara.hr zaključno s danom 27. studenog 2023. godine.

P R O Č E L N I C A 
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing