Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – Odluka o visini turističke pristojbe

Datum objave: 30. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 334-01/21-01/15
URBROJ:
2140/01-06-21-2
Krapina, 29. studeni 2021.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Odluke o izmjeni odluke o visini
turističke pristojbe Krapinsko-zagorske županije

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica, a plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen Zakonom o turističkoj pristojbi.

Zakon o turističkoj pristojbi stupio je na snagu 23. svibnja 2019. godine (NN 52/19), Zakon o dopuni zakona o turističkoj pristojbi (NN 32/20) i Zakon o dopunama zakona o turističkoj pristojbi (NN 42/20)

Dana 26. srpnja 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19). Sukladno pravilniku, članak 1. stavak 3.,nakon donošenja odluke  ista se može izmijeniti ili donijeti nova na način i u rokovima propisanim Zakonom o turističkoj pristojbi, kad se steknu uvjeti za promjenu visine turističke pristojbe odnosno kad se to ocijeni potrebnim.

Sukladno tome, Odluku o izmjeni odluke o visini turističke pristojbe, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi Županijska skupština  i to najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za narednu godinu, sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19).

Trenutno važeća odluka je Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesena na 16. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 16. rujna 2019. godine (KLASA:011-01/1901/02, URBROJ:2140/01-01-19-4) i ostaje na snazi do donošenja nove Odluke o visini turističke pristojbe ili donošenju Odluke o izmjeni odluke o visini turističke pristojbe Krapinsko-zagorske županije.

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije uputila je dopis u kojem je od sustava turističkih zajednica zatražila prethodno mišljenje o prijedlogu odluke o visini turističke pristojbe za razdoblje od 01.01. 2023. godine.

Zaprimljena su očitovanja odnosno mišljenja 9 lokalnih turističkih zajednica/turističkih zajednica područja, a za JLS-e na čijim područjima nema osnovane turističke zajednice, na temelju mišljenja Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, nema promjena u visini turističke pristojbe u odnosu na trenutno važeću Odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije.

Osam  turističkih zajednica suglasno je da ostaje na snazi trenutna Odluka dok se TZG Oroslavja očitovala s prijedlogom izmjene iznosa turističke pristojbe za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska  djelatnost po osobi na način da se trenutno važeći iznos od 9,00 kn izmijeni i podigne na 12,00 kn od 01.01.2023. godine

Odluku o izmjeni odluke o visini turističke pristojbe za razdoblje od 01.01.2023. godine  Županijska skupština mora donijeti najkasnije do 31.siječnja 2022. godine.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorska županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: gospodarstvo@kzz.hr do 08. prosinca  2021. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,  promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49000 Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Odluke o izmjeni odluke o visini turističke pristojbe Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2023 godine.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić