Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – Pravilnik 2 – provedba mjera razvoja poljo. proizvodnje do 2023.

Datum objave: 9. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,

promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA:320-01/21-01/63

URBROJ: 2140/01-06-21-01

Krapina, 09. prosinca 2021.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

Javni poziv

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o I. izmjeni i dopuni Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine

Krapinsko-zagorska županija donijela je Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/21), (u daljnjem tekstu Pravilnik I.).

Temeljem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine raspisani su u prosincu 2021. godine slijedeći natječaji: Natječaj za tip operacije 6.3.1 potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva i Natječaj za tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima.

Stoga se u Pravilniku II. u odjeljku II. Vrsta potpore, korisnici i uvjeti prihvatljivosti kod Mjere 3. Potpora za pripremu projektne dokumentacije predlažu izmjene u članku 19. stavku 2. i članku 20. stavku 3. i 5. tako da se omogući prijaviteljima koji apliciraju na prethodno navedene natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine dobivanje potpore za pripremu projektne dokumentacije kroz Natječaj za potporu za pripremu projektne dokumentacije u 2022. godini.

Provedbom odredbi Pravilnika II. tijekom 2021. godine kroz natječaje za dodjelu potpora po utvrđenim mjerama ukazala se potreba da se u Pravilniku II., odjeljku VI. Povrat sredstava potpore, definiraju uvjeti povrata cjelokupnog iznosa dodijeljene potpore i uvjeti povrata proporcionalnog iznosa dodijeljene potpore.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostavite putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@kzz.hr do 08. siječnja 2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Pravilnika o I. izmjeni i dopuni Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine.

P R O Č E L N I C A  

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.