Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje sa zain. javnošću – Sustav civilne zaštite (smjernice 2020. – 2023.)

Datum objave: 23. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA:810-01/19-01/02
URBROJ: 2140/01-11-19-33
Krapina,  22. studenog  2019.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Člankom 17. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15. i 118/18.) propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna, svake četiri godine, razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

Člankom 61. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta  u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.), propisano je da su svi nositelji planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni, u postupku njihova donošenja, uključiti javnost.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: petra.vrancic@kzz.hr zaključno s danom 30. studenog 2019. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine, koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež