Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje sa zainteres. javnošću – Plan razvoja sustava civilne zaštite 2022.

Datum objave: 26. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE
  I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 810-01/21-01/09
URBROJ: 2140/01-11-20-36
Krapina, 26. studenog 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13., 13/18., 5/20., 10/21., 15/21-pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja
Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  

Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 11/18., 31/20. i 20/21.) propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Člankom 54.  Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u  civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.) propisano je da su svi nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni u postupak donošenja propisa uključiti javnost kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s javnim politikama na području civilne zaštite te pravovremeno uočile slabosti i negativni učinci javnih politika.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: marija.bedenikovic@kzz.hr zaključno s danom 3. prosinca 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež