Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. svibnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Procjeniteljsko povjerenstvo

Krapinsko-zagorske županije

KLASA: 940-06/17-01/03

URBROJ: 2140/01-08/1- 17-2

Krapina, 17. svibnja 2017.

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke V. stavka 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/16) Procjeniteljsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije na 1. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017. godine donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Izvješće o tržištu nekretnina na području

Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini 

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini KLASA: 940-06/17-01/03, URBROJ: 2140/01-08/1-17-1 od 05. svibnja 2017. godine.

II.

Izvješće iz točke 1. ove odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

III.

Izvješće će se objaviti na web stranici Krapinsko-zagorske županije i dostaviti Visokom procjeniteljskome povjerenstvu.

PREDSJEDNICA

Dubravka Sinković