Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. veljače 2018.

KLASA: 940-06/18-01/02

URBROJ: 2140/01-08/1- 18-2

Krapina, 26. veljače 2018.

 Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke V. stavka 1.  Odluke o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/16) Procjeniteljsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana 26. veljače 2018. godine donosi

 O D L U K U

o davanju suglasnosti na Izvješće  o tržištu nekretnina na području

 Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini

 

  I.

  Daje se suglasnost na Izvješće  o tržištu nekretnina na području  Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini  KLASA: 940-06/18-01/02, URBROJ: 2140/01-08/1-18-1 od 01. veljače 2018.  godine. 

 II.


Izvješće  iz točke 1. ove odluke  nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

 III.


Izvješće će se objaviti na web stranici Krapinsko-zagorske županije  i dostaviti Visokom procjeniteljskome povjerenstvu.

 

 

 

Dostaviti:

  1.  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 20, Visoko procjeniteljsko povjerenstvo 
  2.  za objavu na web stranici KZŽ, 
  3.  za prilog zapisniku,
  4.  pismohrana

      PREDSJEDNICA   

                                                                                                              Dubravka Sinković