Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. rujna 2021.

Planirani zahvat izgradnja Supermarketa SPAR u Donjoj Stubici na k.č.br. 3461 i 3462 k.o. Donja Stubica, nositelja zahvata društva Arturus Borealis d.o.o., Zdenka Škreba 22, Zagreb prihvatljiv je za ekološku mrežu