Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. siječnja 2020.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/33

URBROJ: 2140/01-08-20-5

Krapina, 14. siječnja 2020.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19), a povodom zahtjeva društva Zrcalo-inženjering d.o.o. za projektiranje i inženjering u građevinarstvu iz Zaprešića, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene zgrade u Stubičkim Toplicama na k.č. 2410, 2411 dio i 2412 k.o. Donja Stubica, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Izgradnja višestambene zgrade u Stubičkim Toplicama na k.č. 2410, 2411 dio i 2412 k.o. Donja Stubica, Općina Stubičke Toplice“, nositelja zahvata Juraj Juras, Jadranka Juras, Martina Juras i Vjeran Juras, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 18.11.2019. godine zahtjev društva Zrcalo-inženjering d.o.o. za projektiranje i inženjering u građevinarstvu, Braće Radića 10, Ivanec Bistranski, Zaprešić, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene zgrade u Stubičkim Toplicama na k.č. 2410, 2411 dio i 2412 k.o. Donja Stubica. Nositelji zahvata su Juraj Juras, Jadranka Juras, Martina Juras i Vjeran Juras.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata te je priloženo Idejno rješenje – prikaz zahvata u prostoru (Zrcalo-inženjering d.o.o. za projektiranje i inženjering u građevinarstvu, Zaprešić, listopad 2019.).

Upravni odjel je 19.11.2019. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/19-01/33, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2). Mišljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/19-38/530, URBROJ: 517-20-2 od 09.01.2020.) je dostavljeno, a u njemu se navodi da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

Zahvatom je planirana izgradnja nove stambene zgrade na k.č.br. 2410, 2411 dio, 2412 k.o. Donja Stubica na adresi: Ulica Brezina, Stubičke Toplice za stalno stanovanje. Zgrada će imati ukupno imati 12 stambenih jedinica te će se graditi u dvije faze. Zgrada je koncipirana kao dva kubusa (istočni i zapadni) međusobno povezana zajedničkim ulaznim trijemom. Svaki kubus je etažnosti prizemlje i dva kata, natkriven jednostrešnim krovom. U svakom je predviđeno uređenje 6 stambenih jedinica – dvije po etaži. Površina novoformirane građevne čestice biti će 1.299,00 m2. Tlocrtna površina zgrade na čestici iznosi 340,08 m2. Prilaz na parcelu biti će ostvaren s javne prometnice. Parkiranje osobnih vozila biti će omogućeno na 18 parkirnih mjesta na građevnoj čestici. Na prirodnim površinama neizgrađenog dijela čestice predviđa se sadnja ukrasnog raslinja i cvijeća, kao i sijanje trave koja se održava niskog kosidbom.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2000583 Medvednica.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća mozaike stanišnih tipova J./I.2.1. (Izgrađena i industrijska staništa/Mozaici kultiviranih površina) te rubnim dijelom mozaike stanišnih tipova C.2.3.2.1./I.2.1./I.1.8. (Srednjoeuropske livade rane pahovke/Mozaici kultiviranih površina/Zapuštene poljoprivredne površine). Stanišni tipovi ne pripadaju ciljnim stanišnim tipovima POVS HR 2000583 Medvednica. Zahvat se nalazi na potencijalnom području rasprostranjenosti ciljnih vrsta ovog područja ekološke mreže, ali uzimajući u obzir relativno malu površinu zahvata i široku zastupljenost odgovarajućih prirodnih staništa za ciljne vrste, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uzevši u obzir činjenicu da se radi o izgradnji višestambene zgrade unutar antropogeno utjecanog područja, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristrojbi.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.