Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. rujna 2017.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Valentina Jurić, Donji Macelj 74, Đurmanec za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja stambene zgrade u Donjoj Podgori, investitor Valentina Jurić“, nakon provedenog postupka izdaje Rješenje da je namjeravani zahvat „Izgradnja stambene zgrade u Donjoj Podgori, investitor Valentina Jurić“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, Općina Đurmanec, prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.